wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Poni­żej wszyst­kie fil­mi­ki — pro­szę klik­nąć trójkącik/strzałeczkę (przy pasecz­kach) w pra­wym gór­nym rogu

Kon­fe­ren­cje dla rodzi­ny Krwi Chrystusa

  1. Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na przez ks. Daniel Mokwa,- Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa (CPPS)Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC) i zara­zem pro­win­cjał Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
Kon­fe­ren­cja wpro­wa­dza­ją­ca w reko­lek­cje o ducho­wo­ści, wspól­no­cie, misji i o słu­dze Bożym Janie Mer­li­nim …
link do tek­stu KLIKNIJ TU

2. Kon­fe­ren­cję wygło­si­ła s. Kon­so­la­ta — Misjo­nar­ka Krwi Chry­stu­sa (MSC)

Ducho­wość. Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa - link do tek­stu KLIKNIJ TU

3. Kon­fe­ren­cję wygło­si­ła s. Ewa Kleps — Ado­ra­tor­ka Krwi Chry­stu­sa (ASC), Prze­ło­żo­na Prowincjalna

Wspól­no­ta żyją­ca ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa jest darem Boga dla współ­cze­snych

4. Kon­fe­ren­cję wygło­si­ła s. Kon­so­la­ta — Misjo­nar­ka Krwi Chry­stu­sa (MSC)

„Misja”

5. Kon­fe­ren­cję wygło­sił ks. Ksa­we­ry Marek Kuja­wa - Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa (CPPS)

ks. Jan Mer­li­ni — dzie­ciń­stwo i mło­dość

6. Kon­fe­ren­cję wygło­si­ła s. Tere­sa Jasz­czy­szyn - Ado­ra­tor­ka Krwi Chry­stu­sa (ASC)Mode­ra­tor­ka Kra­jo­wa Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa (SKC)

Słu­ga Boży ks. Jan Mer­li­ni ‑doro­słość i kapłań­stwo - link do tek­stu KLIKNIJ TU

Każ­de­go dnia medy­ta­cja sło­wa Boże­go według meto­dy igna­cjań­skiej pro­wa­dzo­na przez ks. Danie­la Mokwę CPPS

Reko­lek­cje roz­pocz­ną się 26.08 (sobo­ta) kola­cją o godz. 18:00

Plan reko­lek­cji peł­nych dni:

7:30 – Jutrz­nia
Śnia­da­nie, kawa

10:00 – Kon­fe­ren­cja I
Medy­ta­cja po konferencji

12:00 – Msza św.

13:00 – Obiad

16:00 – Kon­fe­ren­cja II
Medy­ta­cja po konferencji

18:00 – Kolacja

19:30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu
        Oka­zja do sakra­men­tu pokuty

20:30 – Zakoń­cze­nie adoracji