Cela­mi Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa są:
1. Oso­bi­sta for­ma­cja człon­ków.
2. Oży­wie­nie życia para­fial­ne­go.
3. Apo­stol­stwo modli­twy i ewan­ge­li­za­cja w ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa.
4. Budo­wa­nie jed­no­ści we wspól­no­cie na wzór Świę­tej Rodzi­ny.
5. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­no – opie­kuń­cza.
6. Pra­ca wycho­waw­cza wśród dzie­ci i mło­dzie­ży.
7. Wspie­ra­nie dzieł Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.
8. Obro­na życia ludz­kie­go.
9. Wal­ka o god­ność każ­de­go czło­wie­ka.
10. Pro­mo­cja chrze­ści­jań­skie­go mode­lu rodzi­ny. (SR 9.)