sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚWIĘTEGO DUCHA

Łabuń­ki Pierw­sze 1
22–437 Łabunie
tel. 84 616 73 41;  84 616 76 55

 

 

 

Moderator Podregionu Zamojskiego:

Ks.Krzysztof Surowaniec CPPS

adres e‑mail: @odkupieni.pl

Animatorzy Podregionu:
   

 1. Maria Kaź­mier­czak – Zamość, para­fia MB Kró­lo­wej Polski,
  adres e‑mail: kazmierczak.2018@gmail.com
 2. Kry­sty­na Cegieł­ka — Para­fia Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Świdniku
  adres e‑mail: 

Animatorzy Diecezjalni:

Die­ce­zja Lubelska :

1. Anna Olcha —   Świd­nik para­fia Św. Kingi
Die­ce­zja Sandomierska:

 

 1. Jadwi­ga Watras – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, para­fia Miło­sier­dzia Bożego
 2. Bar­ba­ra Gro­nek – Tar­no­brzeg, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP

Die­ce­zja Zamojsko-Lubaczowska:

 1. Regi­na Gre­la — Zamość z para­fii Miło­sier­dzia Bożego

Die­ce­zja Przemyska:
  

 1. Elż­bie­ta Pup­ka – Jaro­sław, para­fia Trój­cy Świę­tej (oo. Franciszkanów)
 2. Sta­ni­sła­wa Kasper —  Sie­nia­wa, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP