sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚWIĘTEGO DUCHA

Łabuń­ki Pierw­sze 1
22–437 Łabu­nie
tel. 84 616 73 41;  84 616 76 55

 

 

 

 

Moderator Podregionu Zamojskiego:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ks.-Andrzej-1014x1024.jpg
ks. Andrzej Szy­mań­ski     mail:  andrewszym@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatorzy Podregionu Zamojskiego:
   

Maria Kaź­mier­czak – Zamość, para­fia MB Kró­lo­wej Pol­ski,
adres e‑mail: kazmierczak.2018@gmail.com

Kry­sty­na Cegieł­ka — Para­fia Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Świd­ni­ku
adres e‑mail: 

Animatorzy Diecezjalni:

Die­ce­zja Lubel­ska :

Anna Olcha —   Świd­nik para­fia Św. Kin­gi
Hali­na Nie­dzi­wiedź — Świd­nik
Die­ce­zja Sandomierska:

  Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_0813-779x1024.jpg

Jadwi­ga Watras – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, para­fia Miło­sier­dzia Boże­go
Boże­na Cisek –  Cho­le­wia­na Góra, para­fia Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi

Die­ce­zja Zamojsko-Lubaczowska:

Regi­na Gre­la — Zamość z para­fii Miło­sier­dzia Bożego

Die­ce­zja Prze­my­ska:
  

Elż­bie­ta Pup­ka – Jaro­sław, para­fia Trój­cy Świę­tej (oo. Fran­cisz­ka­nów)
Sta­ni­sła­wa Kasper —  Sie­nia­wa, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP