sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚWIĘTEGO DUCHA

Łabuń­ki Pierw­sze 1
22–437 Łabunie
tel. 84 616 73 41;  84 616 76 55

 

Moderator Podregionu Zamojskiego:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ks.-Andrzej-1014x1024.jpg
ks. Andrzej Szy­mań­ski     mail:  andrewszym@wp.pl

 


Animatorzy Podregionu Zamojskiego:
   

Maria Kaź­mier­czak – Zamość, para­fia MB Kró­lo­wej Polski,
adres e‑mail: kazmierczak.2018@gmail.com

Kry­sty­na Cegieł­ka — Para­fia Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Świdniku
adres e‑mail: 

Animatorzy Diecezjalni:

Die­ce­zja Lubelska :

Anna Olcha —   Świd­nik para­fia Św. Kingi
Hali­na Nie­dzi­wiedź — Świdnik
Die­ce­zja Sandomierska:

  Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_0813-779x1024.jpg

Jadwi­ga Watras – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, para­fia Miło­sier­dzia Bożego
Boże­na Cisek –  Cho­le­wia­na Góra, para­fia Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi

Die­ce­zja Zamojsko-Lubaczowska:

Regi­na Gre­la — Zamość z para­fii Miło­sier­dzia Bożego

Die­ce­zja Przemyska:
  

Elż­bie­ta Pup­ka – Jaro­sław, para­fia Trój­cy Świę­tej (oo. Franciszkanów)
Sta­ni­sła­wa Kasper —  Sie­nia­wa, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP