ks. Filip Pię­ta CPPS

stro­na domu: »>Dom w Swa­rze­wie «<
ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a,    84–100 Puck
tel. 58 674 14 29
stro­na WKC — »> Pod­re­gion Swa­rzew­ski «<

Ks. Filip Pięta, CPPS — Moderator Podregionu Swarzewskiego (1.09.2022)

 

 

 

 

TERMINY SKUPIEŃ DLA ANIMATORÓW i WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W PODREGIONIE SWARZEWSKIM W ROKU FORMACYJNYM 2022/2023

14 ‑16 X 2022 — Dom św. Józe­fa w Swarzewie

TERMINARZ W DIECEZJACH w Pod­re­gio­nie Swarzewskim:

                                                  


Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

- Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze

  - Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz.
  - Zebra­nie Krajowe

- Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
 – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie


Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą 2023
STRONA DOMU:  Dom w Swarzewie

***

http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)
                                                510 282 700