ks. Filip Pię­ta CPPS

stro­na domu: »>Dom w Swa­rze­wie «<
ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a,    84–100 Puck
tel. 58 674 14 29
stro­na WKC — »> Pod­re­gion Swa­rzew­ski «<

Ks. Filip Pięta, CPPS — Moderator Podregionu Swarzewskiego (1.09.2022)

TERMINY SKUPIEŃ DLA ANIMATORÓW i WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W PODREGIONIE SWARZEWSKIM W ROKU FORMACYJNYM  2024

 26–27. 01.2024 — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Józe­fa w Swa­rze­wie
16–17.03.2024 — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Józe­fa w Swa­rze­wie
27–29.09.2024 — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Józe­fa w Swa­rze­wie
22–24.11.2024 — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Józe­fa w Swarzewie

Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebranie:

30.04.–03.05.2024 —  Reko­lek­cje Kra­jo­we dla ani­ma­to­rów w Czę­sto­cho­wie
04–05.05.2024 — Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Czę­sto­cho­wie
26.05.2024 — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
30.06.2024 — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie

 26.08.2024 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa w Domu św. Kaspra

 14/15.grudnia.2024r. — Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze

 

  

Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:
Następ­ne spo­tka­nie Rad Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej – 28 ‑29. 10. 2023r.


Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą 2023
STRONA DOMU:  Dom w Swarzewie

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „REKOLEKCJE z MŁODZIEŻĄ DLA MŁODZIEŻY „JAK NIE PRZESPAĆ SWOJEGO ŻYCIA?" GDZIE? w DOMU MISYJNYM w SWARZEWIE DLA KOGO? KIEDY? 17.01.23r. godz. 11.00- 21.01.23r. godz. 11.00 dla wszystkich zaciekawionych w wieku od 14 lat do 19 lat zwoj. Pomorskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego z KIM? z Misjonarzami Krwi Chrystusa Ks. Filipem Ks. Sebastianem z realizatorami projektu PaKa Żanetąi Patrykiem Galewskimi zespołem osób, którym się CHCE KOSZT 350,00 zł Zapisy: e-mail: RekolekcjeSwarzewo@wp.pl w zamian wyÅlemy formularz zgłoszeniowy WPŁATA: do 14.01.23r. Dom Rekolekcyjno-Formacyjny PKO BP SA Wejherowo 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem ofiara na Rekolekcje Młodzieżowe”

***

http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)
                                                510 282 700