Regu­la­min Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC):

SPIS TREŚCI Regu­la­mi­nu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC):

Wstęp

Roz­dział I – Pod­sta­wy praw­ne   …………………………………………………………………………..…  str. 1

Roz­dział II- Posta­no­wie­nia ogól­ne …………………………………………………………………….…   str. 1

Roz­dział III – Cele i zada­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ……………………………………..  str. 1

    Cele i zada­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa……………………………………………….……..   str. 1

    Zarzą­dza­nie i odpo­wie­dzial­ność …………………………………………………………………..    str. 2

 

Roz­dział IV – Człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa …………………………………….….    str. 3

For­my przy­na­leż­no­ści do WKC ………………………………………………………………….…   str. 3

Pod­sta­wo­we zasa­dy roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści WKC w para­fii ………………….…     str. 4

Przyj­mo­wa­nie nowych człon­ków do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ……………….      str. 4

 

  Roz­dział V  — Ani­ma­to­rzy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ………………………………………      str. 5

Zada­nia i posłu­gi ani­ma­to­rów …………………………………………………………………….     str. 5

Odpo­wie­dzial­ność za for­ma­cję człon­ków …………………………………………………..     str. 6

Kaden­cja ani­ma­to­rów ……………………………………………………………………………….      str. 7

Wybo­ry ani­ma­to­rów kra­jo­wych ………………………………………………………………..      str. 7

Usta­na­wia­nie ani­ma­to­rów pod­re­gio­nu, die­ce­zji i para­fii …………………………..      str. 7

Oso­ba Pierw­sze­go Kon­tak­tu ……………………………………………………………………..      str. 8


Roz­dział VI – For­ma­cja w WKC
………………………………………………………………………      str. 8

Głów­ne tema­ty for­ma­cyj­ne ………………………………………………………………………     str. 8

Eta­py for­ma­cji …………………………………………………………………………………………..     str. 8

Meto­dy for­ma­cji człon­ków we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa …………………….       str. 9

Obo­wiąz­ki Człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ………………………………………     str.10

For­my zaan­ga­żo­wa­nia we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa ……………………………      str. 10

 

Roz­dział VII –Spo­tka­nia modli­tew­ne i for­ma­cyj­ne we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa ..str. 11

      Mie­sięcz­ne spo­tka­nia for­ma­cyj­ne w die­ce­zji. …………………………………………      str. 11

      Mie­sięcz­ne spo­tka­nia dla wszyst­kich człon­ków w para­fii……………………….       str. 11

      Tygo­dnio­we spo­tka­nie w gru­pie ……………………………………………………………       str. 12

      Ele­men­ty spo­tka­nia w gru­pie. ……………………………………………………………….       str. 12

 

Roz­dział VIII – For­ma­cja eko­no­micz­na Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ……………..      str. 15

Dobro­wol­ność skła­dek  …………………………………………………………………………      str. 15

Zasa­dy podzia­łu zbie­ra­nych ofiar ………………………………………………………….      str. 15

 

Roz­dział IX —   Posta­no­wie­nia koń­co­we ……………………………………………………….      str. 16