WKC logo-w2-wwwNikt nie jest samot­ną wyspą. Czło­wiek potrze­bu­je i two­rzy rodzi­nę, spo­łe­czeń­stwo, wspól­no­tę. Wspól­no­ta jest śro­do­wi­skiem, w któ­rym uczyć się może wraż­li­wo­ści, poświę­ce­nia, miło­ści. Aby roz­wi­jać się, czło­wiek potrze­bu­je kogoś dru­gie­go, dla któ­re­go będzie żył i któ­ry mu w chwi­lach trud­nych pomoże.

Świec­cy ze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa są for­mo­wa­ni przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  i uczest­ni­cząc w życiu cha­ry­zma­tem sta­ją się jego misjo­na­rza­mi w świe­cie,  wspie­ra­jąc  Zgro­ma­dze­nie we wspól­nym uka­zy­wa­niu i pro­mo­wa­niu cha­ry­zma­tu Krwi Chrystusa.

Ponie­waż jest to powo­ła­nie, któ­re otrzy­ma­li­śmy i za któ­re odpo­wia­da­my, wyni­ka­ją z tego dwie rzeczy:

 • nie może­my pod­da­wać się, znie­chę­cać i ucie­kać, lecz kon­struk­tyw­nie włą­czyć się w dal­szy roz­wój WKC.

 • musi­my z całą powa­gą i otwar­tą ostroż­no­ścią odpo­wie­dzieć sobie, jakie­go kształ­tu WKC ocze­ku­je od nas Bóg w wezwa­niach współ­cze­sne­go świata.

Jeste­śmy kształ­to­wa­ni poprzez:

 • Modli­twę do Krwi Chry­stu­sa — oso­bi­stą i wspólnotową.
 • Regu­lar­ne uczest­nic­two w Eucharystii.
 • Regu­lar­ne czy­ta­nie i roz­wa­ża­nie Pisma Świętego.
 • Prak­ty­kę „Sło­wa Życia”.
 • Uczest­nic­two w reko­lek­cjach, dniach skupień.
 • Uczest­nic­two w odpu­stach, ado­ra­cjach Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czuwaniach.
 • Wpa­try­wa­nie się w życie  Świę­tych Patronów.
 • Budo­wa­nie wspól­no­ty jako ducho­wej rodziny.
 • Czy­ta­nie lite­ra­tu­ry pogłę­bia­ją­cej ducho­wość Krwi Chrystusa.

Człon­ko­wie WKC w para­fii sta­ra­ją się o regu­lar­ne spo­tka­nia w gru­pach na modli­twę i for­ma­cję. Aby pogłę­bić miłość do Krwi Chry­stu­sa i jed­ność z całym Kościo­łem, za zgo­dą księ­dza pro­bosz­cza, orga­ni­zu­ją raz w mie­sią­cu w koście­le wspól­ne nabo­żeń­stwo z ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dla czło­nów WKC i wszyst­kich chętnych.

Oso­by nale­żą­ce do jed­nej gru­py spo­ty­ka­ją się jeden raz w tygo­dniu w sal­ce para­fial­nej, bądź w domu jed­nej z nich, na wspól­nej modli­twie połą­czo­nej z roz­wa­ża­niem wybra­ne­go frag­men­tu Pisma Świę­te­go, dzie­le­niu się doświad­cze­nia­mi jak Sło­wo Boże („Sło­wo Życia”) dzia­ła w życiu codzien­nym każ­dej z nich.

Raz w mie­sią­cu rów­nież odby­wa­ją spo­tka­nia z kapła­nem — opie­ku­nem WKC w para­fii, na któ­rym to spo­tka­niu oma­wia­ny jest aktu­al­ny temat for­ma­cyj­ny (for­ma­cja cią­gła) . Człon­ko­wie Grup Krwi Chry­stu­sa są zobo­wią­za­ni do uczest­ni­cze­nia w pro­gra­mie for­ma­cyj­nym WKC.

Temat głów­ny na dany rok for­ma­cyj­ny usta­la­ny  jest na  Zebra­niu Kra­jo­wym  ani­ma­to­rów. I tak w bie­żą­cym roku 2013/2014 tema­tem głów­nym jest  „Pojed­na­nie przez Krew Chrystusa”

For­ma­cja  odby­wa się zarów­no na szcze­blu para­fial­nym, die­ce­zjal­nym jak i pod­re­gio­nu. Ani­ma­to­rzy czu­wa­ją  i trosz­czą się o prze­ka­za­nie tema­tów for­ma­cyj­nych wszyst­kim człon­kom grup.

Aktu­al­ne tema­ty (ich treść) dostęp­ne są w zakład­ce stro­ny „czy­tel­nia”

.….….