Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Dro­dzy Ani­ma­to­rzy Krwi Chrystusa !

Zwra­cam się do Was z gorą­cą proś­bą o  modli­twę w inten­cji o usta­nie pan­de­mii, poko­ju na świe­cie i w ludz­kich sercach.

Dal­sza inten­cja modli­tew­na, któ­rą dobrze było­by pod­jąć po 11 czerw­ca: O ROZWÓJ DUCHOWY I LICZEBNY WKC, NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE DO ZGROMADZENIA MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W BUDOWIE SANKTUARIUM KRWI CHRYSTUSA” Obec­nie bar­dzo potrzeb­na jest wspól­na modli­twa w jed­nym duchu i jed­no­ści za Nas.
Modli­twy były­by odma­wia­ne dowol­ne i w dowol­nym cza­sie. W wol­no­ści każ­de­go Pod­re­gio­nu, Die­ce­zji — przez oso­by któ­re bra­ły udział w modli­twie cią­głej 40 dnio­wej i każ­dą inną oso­bę chęt­ną do modli­twy w obec­nej potrze­bie, intencji.
Nadal pozo­sta­je­my w modli­twie za poli­ty­ków i o wybór Pre­zy­den­ta zgod­nie z Wolą Bożą

W tych inten­cjach odma­wiaj­my Lita­nię lub Koron­kę do Krwi Chry­stu­sa. Dzię­ku­ję z góry i łączę się z Wami z bło­go­sła­wień­stwem w Krwi Baranka !
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

Modli­twa do św. Kaspra w cza­sach epi­de­mii Covid-19

Św. Kasprze , w tym okre­sie udrę­ki pro­si­my Cie­bie, abyś wsta­wiał się za nami do nasze­go Ojca Niebieskiego.
Pod­czas wygna­nia doświad­czy­łeś bólu uwię­zie­nia i roz­sta­nia z rodzi­ną. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy są teraz pod­da­ni kwa­ran­tan­nie i nie mogą swo­bod­nie się poruszać.
Powie­dzia­łeś, że wszy­scy jeste­śmy cho­ry­mi w wiel­kim szpi­ta­lu świa­ta. Teraz dra­ma­tycz­nie doświad­cza­my tej rze­czy­wi­sto­ści. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich cho­rych i za wszyst­kich, któ­rzy opie­ku­ją się nimi ponad wła­sne siły.
Przy­po­mnia­łeś nam, że myśl o śmier­ci jest świet­nym dorad­cą. Śmierć w tych dniach jest nam teraz bli­ska. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy umar­li, a tak­że za tych, któ­rzy ich opłakują.
Za Two­im wsta­wien­nic­twem, św. Kasprze, szu­ka­my schro­nie­nia w ranach nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa i ufa­my mocy Krwi nasze­go Odkupiciela.

Św. Kasprze, módl się za nami. 
AMEN

Ks. Alo­is Schlach­ter CPPS

Lita­nia do Krwi Chrystusa
K. Kyrie, elej­son. W. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elejson.
K. Chry­ste, usłysz nas. W. Chry­ste, wysłu­chaj nas.Ojcze z nie­ba, Boże, — zmi­łuj się nad nami.
Synu, Odku­pi­cie­lu świa­ta, Boże, — zmi­łuj się nad nami.
Duchu Świę­ty, Boże, — zmi­łuj się nad nami.
Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże, — zmi­łuj się nad nami.Krwi Chry­stu­sa, Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Ojca Przed­wiecz­ne­go, — wybaw nas.
Krwi Chry­stu­sa, wcie­lo­ne­go Sło­wa Bożego,
Krwi Chry­stu­sa, nowe­go i wiecz­ne­go Przymierza,
Krwi Chry­stu­sa, przy kona­niu w Ogrój­cu spły­wa­ją­ca na ziemię,
Krwi Chry­stu­sa, try­ska­ją­ca przy biczowaniu,
Krwi Chry­stu­sa, bro­czą­ca spod cier­nio­wej korony,
Krwi Chry­stu­sa, prze­la­na na Krzyżu,
Krwi Chry­stu­sa, zapła­to nasze­go zbawienia,
Krwi Chry­stu­sa, bez któ­rej nie ma przebaczenia,
Krwi Chry­stu­sa, któ­ra w Eucha­ry­stii poisz i oczysz­czasz dusze,
Krwi Chry­stu­sa, zdro­ju Miłosierdzia,
Krwi Chry­stu­sa, zwy­cię­ża­ją­ca złe duchy,
Krwi Chry­stu­sa, męstwo Męczenników,
Krwi Chry­stu­sa, mocy Wyznawców,
Krwi Chry­stu­sa, rodzą­ca Dziewice,
Krwi Chry­stu­sa, osto­jo zagrożonych,
Krwi Chry­stu­sa, ochło­do pracujących,
Krwi Chry­stu­sa, pocie­cho płaczących,
Krwi Chry­stu­sa, nadzie­jo pokutujących,
Krwi Chry­stu­sa, otu­cho umierających,
Krwi Chry­stu­sa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chry­stu­sa, zadat­ku życia wiecznego,
Krwi Chry­stu­sa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyśćcowych,
Krwi Chry­stu­sa, wszel­kiej chwa­ły i czci najgodniejsza,Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, — prze­puść nam, Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, — wysłu­chaj nas Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, — zmi­łuj się nad nami.K: Odku­pi­łeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczy­ni­łeś nas Kró­le­stwem Boga nasze­go.Módl­my się: Wszech­mo­gą­cy, wiecz­ny Boże, któ­ryś Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna swe­go usta­no­wił Odku­pi­cie­lem świa­ta i Krwią Jego dał się prze­bła­gać, daj nam, pro­si­my, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zba­wie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­sne­go na zie­mi, aby­śmy wie­ku­istym szczę­ściem rado­wa­li się w nie­bie. Przez tegoż Chry­stu­sa, Pana Naszego.
W: Amen.