siedziba: DOM MISYJNY ŚW. JÓZEFA
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Podregion Swarzewski
http://wkcswarzewo.blogspot.com/

SWARZEWO
ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a
84–100 Puck
tel. 58 674 14 29

Moderator Podregionu Swarzewskiego:

????????????????????????????????????
ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS
adres e‑mail:   andrewszym@wp.pl

Animatorzy Podregionu:

 

  1. Witek Lucy­na —  »  Gdańsk, Sopot, Para­fia p.w. św. Doro­ty Mątew;
  2. Tere­sa Kujaw­ska» Olsz­tyn, Para­fia p.w. św. Józefa

Animatorzy Diecezjalni:

Diecezja Gdańska:

  
Łysak Geno­we­fa — » Gdynia/Orłowo, Para­fia p.w. Świę­tej Trójcy;

Diecezja Pelplińska:

  1. Adam Etmań­ski –  I ani­ma­tor » Koście­rzy­na, Para­fia p.w. Świę­tej Trójcy
  2. Maria Erda­now­ska –  II ani­ma­tor » Sta­ro­gard Gdań­ski, Para­fia p.w. św. Wojciecha;

Diecezja Warmińska:

1. Szew­czyk Bog­dan – » Olsz­tyn, Para­fia p.w. Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezusowego;

Diecezja Elbląska:

  1. Tere­sa Jun­kier – »Elbląg, Para­fia p.w.  MB Kró­lo­wej Polski

Diecezja Poznańska:
 

  1. Mar­le­na Czu­pry­niak –  I ani­ma­tor » Bie­dru­sko, Para­fia p.w. św. Wawrzyńca;
  2. Kry­sty­na Lej­man - II ani­ma­tor » Poznań

Diecezja Toruńska:
  

  1. Zeno­na Bur­czyń­ska —  I ani­ma­tor »Toruń, Para­fia p. w. Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi PJ 
  2. Łucja Bela — II ani­ma­tor » Toruń

Diecezja Szczecińsko-Kamieńska:

  1. Hali­na Zie­lon­ka — » Szcze­cin, Para­fia p.w. Opatrz­no­ści Boże

Diecezja Koszalińko-Kołobrzeska:

1. Hali­na Hadzie­wicz  — I ani­ma­tor » Słupsk, Para­fia p.w Naj­święt­szej Marii Panny
2. Sze­fler Kata­rzy­na – II ani­ma­tor » Bia­ło­gard, Para­fia p.w. św. Jadwigi

Die­ce­zja Bydgoska

Wan­da Min­dy­kow­ska — Bydgoszcz

Die­ce­zja Gnieźnieńska

1.Katarzyna Pacy­na — Muro­wa­na Goślina

Rów­no­cze­śnie życzę wie­lu Łask Bożych w służ­bie dla Kościo­ła we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa i wypeł­nie­nia Woli Bożej w życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i wspólnotowym.
                                    Z wdzięcz­no­ścią, modli­twą i błogosławieństwem.

   Rada Kra­jo­wa i Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC 

 Mode­ra­tor Wspól­no­ty Krwi Chrystusa 
Pod­re­gio­nu Swarzewskiego
Andrzej Szy­mań­ski CPPS