SEKRETARIAT KRAJOWY
WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA
ul. Mąko­szy 1
42–202 Częstochowa
e‑mail: wkc.centrum@gmail.com
tel. 661 051 489

Moderator Krajowy WKC


ks. Daniel Mokwa CPPS — Dom Św. Waw­rzyń­ca, Czę­sto­cho­wa, ul. Św. Kaspra del Bufalo
e‑mail: daniel@odkupieni.pl;

Animatorzy Krajowi

           
Cze­sła­wa Nowak                                               Jerzy Der­dak
Para­fia MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy                         Para­fia św. Floriana
w Tar­no­brze­gu                                                    Opatów
e‑mail: nowak.czeslawa09@gmail.com              e‑mail: jerzy.derdak@onet.pl