SEKRETARIAT KRAJOWY
WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

adres do kore­spon­den­cji:
Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoyskiego19

05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki

Moderator Krajowy WKC

ks-boguslaw
ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Dom Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go  Oża­rów Mazo­wiec­ki ul. Zamoy­skie­go 19
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; tel. 22 722 12 57