Trans­mi­sje z Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa
wto­rek: po waka­cjach o godz.20:00 kon­fe­ren­cja i modli­twa w ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa
MSZE ŚWIĘTE:
— nie­dzie­le i świę­ta: 9:00, 11:00  i 18:00
— w dni powsze­dnie:
17:30
— w każ­dą trze­cią nie­dzie­la mie­sią­ca:
16:00
NABOŻEŃSTWA OKRESOWE:
— w każ­dy czwar­tek:
17:00 koron­ka do Krwi Chry­stu­sa, przed Mszą św.
- po Maszy św. modli­twa do Krwi Chry­stu­sa

  • Czer­wiec — (oraz w pierw­sze piąt­ki mie­sią­ca) Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po Mszy św. wie­czor­nej
  • Lipiec — Lita­nia do Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa po mszy św.

https://sanktuarium.cpps.pl/
https://parafia.cpps.pl/

Part­ner tech­nicz­ny trans­mi­sji: http://www.Abikus.pl