Trans­mi­sje z Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa
wto­rek: 04 i 18 maja o godz.20;00 kon­fe­ren­cja i modli­twa w ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa
MSZE ŚWIĘTE:
nie­dzie­le i świę­ta: 9.00,11.00 i 18.00
w dni powsze­dnie:
17:30
w każ­dą trze­cią nie­dzie­la mie­sią­ca:
16:00
NABOŻEŃSTWA:
w każ­dy czwar­tek:
17:00 koron­ka do Krwi Chry­stu­sa, po Maszy św. modli­twa do Krwi Chry­stu­sa

http://www.sanktuarium.cpps.pl/
http://www.parafia.cpps.pl/

Part­ner tech­nicz­ny trans­mi­sji: http://www.Abikus.pl