Dom Misyj­ny w Czę­sto­cho­wie
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36

Terminy rekolekcji weekendowych (skupień) w Podregionie Częstochowskim

rok formacyjny 2022/2023:

24–25 wrze­sień 2022 — spo­tka­nie rad pod­re­gio­nu
14–16 paź­dzier­nik 2022 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
18–20 listo­pad 2022 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
10–11 gru­dzień 2022 —  czu­wa­nie noc­ne
10–12 luty 2023- reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
25 –26.02.2023 r. — Spo­tka­nie Rady Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej w Czę­sto­cho­wie
17–19 mar­ca 2023 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
28 30.04 2023 r. —  Reko­lek­cje Kra­jo­we dla ani­ma­to­rów w Czę­sto­cho­wie
01 –03.05.2023 r. — Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Czę­sto­cho­wie
21 maja 2023 — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
23–25 czer­wiec 2023 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa lub św. Waw­rzyń­ca
26–30 sierp­nia 2023 -Reko­lek­cje Waka­cyj­ne  — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w parafiach.

Ks. Ignacy Jakubiak, CPPS — Moderator Podregionu Częstochowskiego

Rekolekcje dla dzieci, młodzieży i rodzin — u Misjonarzy Krwi Chrystusa