Dom Misyj­ny w Częstochowie
ul. Mąko­szy 1
42–202 Częstochowa
tel. 34 366 48 36

Terminy rekolekcji weekendowych (skupień) w Podregionie Częstochowskim

rok formacyjny 2022/2023:

24–25 wrze­sień 2022 — spo­tka­nie rad podregionu
14–16 paź­dzier­nik 2022 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Częstochowa
18–20 listo­pad 2022 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Częstochowa
10–11 gru­dzień 2022 —  czu­wa­nie nocne
17–19 luty 2023- reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Częstochowa
17–19 mar­ca 2023 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Częstochowa
23–25 czer­wiec 2023 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Częstochowa
26–30 sierp­nia 2023 -Reko­lek­cje Waka­cyj­ne  — Dom św. Kaspra, Częstochowa
Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w parafiach.

Ks. Ignacy Jakubiak, CPPS — Moderator Podregionu Częstochowskiego