Dom Misyj­ny w Czę­sto­cho­wie
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36

 

Terminy rekolekcji weekendowych (skupień) w Podregionie Częstochowskim

rok formacyjny 2020/2021:

 

11–13.09.2020 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
23–25.10.2020 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
05–07.02.2021 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
19–21.03.2021 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
18–20.06.2021 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa

26–30.08.2021 — reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa

 

Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w para­fiach.

 

Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go