Dom Misyj­ny w Czę­sto­cho­wie
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36

Terminy rekolekcji weekendowych (skupień) w Podregionie Częstochowskim

rok formacyjny 2023/2024:

26–30 sierp­nia 2023 -Reko­lek­cje Waka­cyj­ne dla Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa  — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
22–24 wrze­śniareko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
Następ­ne spo­tka­nie Rad Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej28 ‑29. 10. 2023r.
17–19 listo­pa­da — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
26–28.01.2024 - reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
01–03.03.2024 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
28–30.06.2024 -reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Kaspra, Czę­sto­chowa. Sku­pie­nie koń­czy się Odpu­stem Krwi Chrystusa 

9/10 grud­nia 2023r.- Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze  
26.05.2024r- Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
30.06.2024 - Odpust Krwi Chrystusa

Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w parafiach.

Ks. Ignacy Jakubiak, CPPS — Moderator Podregionu Częstochowskiego

Rekolekcje dla dzieci, młodzieży i rodzin — u Misjonarzy Krwi Chrystusa