Tema­ty for­ma­cyj­ne na poszcze­gól­ne mie­sią­ce znaj­du­ją­ce się w zeszy­cie for­ma­cyj­nym nr 7:

1. Sło­wo Boże ożywia 

2. Sło­wo Boże oświeca

3. Sło­wo Boże odnawia

4. Sło­wo Boże wzmacnia

5. Sło­wo Boże jednoczy

6. Sło­wo Boże nawraca

7. Sło­wo Boże uzdrawia

8. Sło­wo Boże napomina

9. Sło­wo Boże rodzi powołania

10. Sło­wo Boże posyła