4 wrze­śnia 2021 r. odby­ło się sku­pie­nie w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim w die­ce­zji San­do­mier­skiej. O godz.10.00 była ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez WKC. Potem spo­tka­nie w sal­ce i kon­fe­ren­cja pro­wa­dzo­na przez ks. Krzysz­to­fa CPPS , Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go. O godz. 12.00 Eucha­ry­stia w kon­ce­le­brze ks. pro­boszcz para­fii, a prze­wod­ni­czył i wygło­sił kaza­nie ks. Krzysz­tof. Potem dru­gie spo­tka­nie w sal­ce przy wspól­nym sto­le; przed­sta­wie­nie nowej rady pod­re­gio­nu, dzie­le­nie się świa­dec­twa­mi, infor­ma­cja­mi bie­żą­cy­mi i mate­ria­ła­mi, wspól­ny śpiew i radość ze spo­tka­nia. Wśród nas była mło­da mama z małym dziec­kiem zain­te­re­so­wa­na naszą wspól­no­tą i cha­ry­zma­tem, co bar­dzo nas ucie­szy­ło.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Maria Kaź­mier­czak.