Reko­lek­cje dla rodzin w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Reko­lek­cje będzie pro­wa­dził ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i PP. Tla­ga Maria i Wal­de­mar z Porad­nic­twa Rodzin­ne­go oraz wspól­no­ta Sychar.