Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny, pokoju na świecie i w naszych sercach

 


Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa módl­my się w inten­cji Ojczy­zny i Pre­zy­den­ta RP - czy to w gru­pach stwa­rza­jąc róże koron­ko­we, czy indy­wi­du­al­nie choć­by jed­ną tajem­ni­cą do Krwi Chrystusa.
Pro­si­my o zgła­sza­nie goto­wo­ści do Ks. Bogu­sła­wa: bogusław@odkupieni.pl   lub do swo­ich ani­ma­to­rów, któ­rych pro­si się o zgło­sze­nie na powyż­szy link.

Pomysł napi­sa­nia iko­ny św. Micha­ła Archa­nio­ła i poda­ro­wa­nia go Panu Pre­zy­den­to­wi Pol­ski Andrze­jo­wi Dudzie zro­dził się 15.08.2015 roku kie­dy w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie obcho­dzi­li­śmy ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści dwu­set­nej rocz­ni­cy powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Pani Anna Ostrow­ska jako war­szaw­ski arty­sta malarz napi­sa­ła iko­nę św. Kaspra jako pre­zent jubi­le­uszo­wy dla ks. bisku­pa pomoc­ni­cze­go archi­die­ce­zji gdań­skiej Wie­sła­wa Szla­chet­ki, któ­ry prze­wod­ni­czył uro­czy­sto­ściom jubi­le­uszo­wym w Swa­rze­wie w sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza. Z roz­mo­wy naszej z Panią Anna Ostrow­ską wyni­kło że rola Pana Pre­zy­den­ta jest bar­dzo trud­na w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści pol­skiej i chcie­li­by­śmy Go w jakiś spo­sób wes­przeć. Doszli­śmy do wnio­sku, że naj­lep­szą for­mą będzie nama­lo­wa­nie iko­ny Archa­nio­ła Micha­ła, któ­ra jest naj­lep­szym „ochro­nia­rzem” i to będzie świa­dec­twem  i wyra­zem nasze­go wpar­cia przez modli­twę dla Pana Pre­zy­den­ta. Na odwro­cie iko­ny umiesz­czo­no spe­cjal­ne inten­cjo­nal­ne życze­nia dla Pana Pre­zy­den­ta, któ­re brzmią:

Pre­zy­den­to­wi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­jo­wi Dudzie z bło­go­sła­wień­stwem i modli­twą , aby Pan mocą swo­ich Anio­łów strzegł i pro­wa­dził w posłu­dze narodowi”.

(…) c.d. arty­kuł w „Żyć Ewangelią”

 * * *

 

 

 

 

Modlitwa w intencji Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

Podregion Swarzewski Wspólnoty Krwi Chrystusa

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Pod­re­gio­nie Swa­rze­wo modli się Koron­ką do Krwi Chrystusa.

Die­ce­zja Bydgoska

Para­fia Świę­tej Kró­lo­wej Jadwi­gi       —                    2        Róże Koron­ki do Krwi Chrystusa

Die­ce­zja Elbląska

Elbląg  –  Para­fia  Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Pol­ski   —     13 osób  Koron­ka do Krwi Chrystusa

               „         Świę­te­go Rafa­ła Kali­now­skie­go — 8 „ „

               „         Świę­te­go Woj­cie­cha                    —       4 „ „

               „          Miło­sier­dzia Boże­go                   —       4 „ „

Pasłęk      „    Błog. Jerze­go Matu­le­wi­cza             —          3 „

Die­ce­zja  Gdańska

Gdańsk  —   Para­fia  Św. Urszu­li Ledó­chow­skiej     —        8 osób Koron­ka do Krwi Chrystusa

                 „        Mat­ki Odku­pi­cie­la                     —        3 „ „

                „        Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la                —      17 „ „

                 „        NMP Kró­lo­wej Różań­ca Św.       —        4 „ „

                 „        Świę­te­go Kazi­mie­rza                  —       3 „ „

Gdy­nia           „         Ducha Św. i Kata­rzy­ny Aleks. — 8 „ „

                  „        Trój­cy Świę­tej                            —     12 „ „

                 „         NMP Kró­lo­wej Pol­ski                 —      6 „ „

Die­ce­zja Kosza­liń­sko – Kołobrzeska

Słupsk  —    Para­fia    Najśw. Marii Pan­ny                —    15 „ „

Bia­ło­gard      „          Naro­dze­nia  NMP                  —      8 „ „

Die­ce­zja Pelplińska

Koście­rzy­na  —  Para­fia   Trój­cy Świę­tej                  —      17 „ „

Sta­ro­gard Gd.     „     Świę­tej Kata­rzy­ny                 —       6 „ „

Pel­plin                „      Wnie­bo­wzię­cia NMP            —       3 „ „

Die­ce­zja Poznańska 

Poznań  — Para­fia  Św. Karo­la Boro­me­usza    —                     2 oso­by  Koron­ka do Krwi Chrystusa

               „         Wnie­bo­wzię­cia Pań­skie­go  —                     4 „ „

Bie­dru­sko   „        Świę­te­go Waw­rzyń­ca            —                 7 „ „

Muro­wa­na Gosli­na  Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go Arcy­ka­pła­na  —  2

Die­ce­zja Szcze­ciń­sko – Kamieńska

Szcze­cin   —  Para­fia    Opatrz­no­ści Bożej   —               9  osób  Koron­ka do Krwi Chrystusa

           —     „         Najśw. Marii Pan­ny  —                    4 „ „

Die­ce­zja  Toruńska

Toruń  —  Para­fia  Najśw. Cia­łai Krwi  Chry­stu­sa  —      8 osób  Koron­ka do Krwi Chrystusa

               „       Mat­ki Bożej Nie­ust. Pomo­cy    —        5 „ „

Die­ce­zja Warmińska

Bar­to­szy­ce – Para­fia Jana Ewan­ge­li­sty                —   11 osób  Koron­ka do Krwi Chrystusa

            —    „       Jan Chrzci­cie­la                         —   29 „ „

                „      Bra­ta Alber­ta                            —   10 „ „

                 „      Św. Bru­no­na                              —    6 „ „

Bisz­ty­nek           „      Św. Macie­ja                       —     6 „ „

Jabłon­ka            „     Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go   —     5 „ „

Kętrzyn              „     Św. Jerze­go                        —   18 „ „

                    „     Św. Kata­rzy­ny                        —    30 „ „

Lidz­bark Warm.  „    Św. Andrze­ja Bobo­li            —   10 „ „

                     Św. Apost. Pio­tra i Paw­ła              —    6 „ „

Łęgaj­ny                    M. Kol­be                              —     5 „ „

Olsz­tyn          „         Boga­ro­dzi­cy Dzie­wi­cy          —     8 „ „

                  „        Św. Jaku­ba                               —   10 „ „

                 „         Św. Józe­fa                                —     9 „ „

                 „         Chry­stu­sa Odkup. Człow.         —   12 „ „

                 „          Najśw. Ser­ca Pana Jezu­sa       —     9 „ „

                 „          Najśw.  Marii Pan­ny               —     6 „ „

                 „           Miło­sier­dzia Boże­go             —     3 „ „

                „           Św. Woj­cie­cha                       —      6 „ „

Sro­ko­wo                                                              —     6 „ „

W Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim WKC ist­nie­je w 47 para­fiach i 403 oso­by modlą się Koron­ką do Krwi Chrystusa
w inten­cji Pre­zy­den­ta Pol­ski Andrze­ja Dudy.