Dom w Łabuńkach/koło Zamościa

ks. Andrzej Szymański CPPS — Moderator Podregionu Zamojskiego

Terminy spotkań w Domu Misyjnym pw. Ducha Świętego w Łabuńkach
na rok formacyjny 2022/2023

KALENDARZ  SPOTKAŃ WKC PODREGIONU ZAMOJSKIEGO NA ROK FORMACYJNY 2022 / 2023.

 

10.09.2022 r.  —  Sku­pie­nie jed­no­dnio­we w Łabuńkach.

24 — 25.09.2022 r. — Spo­tka­nie Rady Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej w Częstochowie.

12 – 15.10.2022 r. — Wizy­ta z Rzy­mu, Mode­ra­to­ra Gene­ral­ne­go ks. Ema­nu­ele Lupi i rad­ne­go Rady Gene­ral­nej ks. Alo­is Schlach­ter CPPS w Domu Misyj­nym w Łabuń­kach ( 14.10.2022 r. z człon­ka­mi WKC ).

22.10.2022 r.- Die­ce­zjal­ny dzień sku­pie­nia w Ostrow­cu Świętokrzyskim.

22.10.2022 r. — Odpust św. Kaspra w Kraśniku.

18 – 19.11.2022 r. — Skupienie/ wizy­ta Rady Kra­jo­wej w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.

10/ 11. 12. 2022 r. — Noc­ne Czu­wa­nie na Jasnej Górze — ”Aby byli jedno”.

07.01.2023 r. — Spo­tka­nie opłat­ko­we w Cho­le­wia­nej Górze.

14.01.2023 r. — Spo­tka­nie jed­no­dnio­we / opłat­ko­we w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.

21.01.2023 r. — Spo­tka­nie opłat­ko­we w Świdniku.

18.02.2023 r. — Sku­pie­nie jed­no­dnio­we w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.

25 –26.02.2023 r. — Spo­tka­nie Rady Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej w Częstochowie.

17 – 19.03.2023 r. — Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne dla WKC i chęt­nych , w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.

04.06.2023 r. — Odpust w Łabuń­kach — Uro­czy­stość Trój­cy Przenajświętszej.

27 – 30.07.2023 r. — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszystkich.

16 — 17.09.2023 r. — Sku­pie­nie w nowym roku formacyjnym.

Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebranie:

28.04.01.04 2023 r. —  Reko­lek­cje Kra­jo­we dla ani­ma­to­rów w Częstochowie
02 –03.05.2023 r. — Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Częstochowie
21 maja 2023 — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
26–30.2023. — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla Rodzi­ny Krwi Chrystusa

9/10 grud­nia 2023r.- Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze

2024r. – 26.05. — Odpust Mat­ki Bożej 

Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:
Następ­ne spo­tka­nie Rad Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej – 28 ‑29. 10. 2023r.