Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wydarzeniami:

cze
2
pt.
2023
Skupienie/ rekolekcje weekendowe dla wszystkich chętnych w Ożarowie @ Ożarów Mazowiecki
cze 2@18:00 – cze 4@13:00

Skupienie/ reko­lek­cje week­en­do­we dla wszyst­kich chęt­nych w Oża­ro­wie Mazowieckim
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS lub u ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chrystusa ).

cze
4
niedz.
2023
Odpust w Łabuńkach — Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. @ Łabuńki
cze 4@09:00 – 16:00

04.06.2023 r. — Odpust w Łabuń­kach — Uro­czy­stość Trój­cy Przenajświętszej.

cze
23
pt.
2023
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie — Dom św. Kaspra @ Częstochowa DŚK
cze 23@18:00 – cze 25@15:51

Reko­lek­cje weekendowe/skupienie w Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie. Roz­po­czę­cie kola­cją o godz. 18:00
ODPUST KRWI CHRYSTUSA

 Infor­ma­cje ogólne 

 • Ter­min: od 23.06.2023 do 25.06.2023
 • Godz. roz­po­czę­cia: piątek:18; zakończenie:16–   Nie­dzie­la Uro­czy­stość Krwi Chrystusa
 • Pro­wa­dzą­cy: ks. Igna­cy Jaku­biak Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa (CPPS)
  – Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Częstochowskiego
 • Dla kogo?: dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa (w reko­lek­cjach mogą uczest­ni­czyć zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py (np. wspól­no­ty i gru­py przy para­fial­ne lub gru­py przy­ja­ciół i zna­jo­mych). W takim przy­pad­ku nale­ży doko­nać wstęp­ne­go zgło­sze­nia nawet 3 mie­sią­ce przed terminem).
 • Posił­ki: Śnia­da­nie, Obiad, Kolacja
 • Odpłat­ność: Płat­ne od: 170 zł,
 • Miej­sce reko­lek­cji: Dom reko­lek­cyj­ny — Dom Świę­te­go Kaspra del Bufalo
 • Miej­sco­wość: Częstochowa
 • Adres: ul. Mąko­szy 1
 • www: https://www.odkupieni.pl/
 • Face­bo­ok: https://www.facebook.com/WKCodkupieni

Zapi­sy tel.: 34 366 48 36;  34 366 48 39;  Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa u Ani­ma­to­rów

TEMAT:ABY BYLI JEDNO”
Temat IX: Być czło­wie­kiem pojed­na­nia — maj
Temat X: Krew Chry­stu­sa — miłość Boga prze­zwy­cię­ża podzia­ły - czer­wiec

 

 • Reko­lek­cje odby­wa­ją się czę­ścio­wo w kli­ma­cie ciszy, sku­pie­nia i modlitwy.
 • Głów­ny­mi ele­men­ta­mi reko­lek­cji są kon­fe­ren­cje, roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go w grupie,
  wymia­na doświad­czeń ze Sło­wa Życia oraz świa­dec­twa — wymie­nio­ne ele­men­ty słu­żą­ce tak­że jako wpro­wa­dze­nia do prze­dłu­żo­nej modlitwy.
 • Czas wyj­ścia na Jasną Górę
 • Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z sobo­ty na nie­dzie­lę w wylo­so­wa­nej dla sie­bie godzi­ny (dobro­wol­ne)
 • W cza­sie rekolekcji/skupienia ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi świętej.
 • Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 1, 2, 3 ‑oso­bo­wych.

Zgłoś się na reko­lek­cje, mini­mum 10 dni przed terminem

Pro­si­my o ofia­rę za zakwa­te­ro­wa­nie i wyżywienie:
– w poko­ju 1‑os. – 200 zł/os.
– w poko­ju 2‑os. – 170 zł/os.

Oso­by, któ­re nie dys­po­nu­ją wystar­cza­ją­cy­mi środ­ka­mi, pro­si­my o kon­takt, aby­śmy mogli zna­leźć naj­lep­sze rozwiązanie.

roz­po­czę­cie w pią­tek kola­cją o godz. 18:00 — zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę UROCZYSTOŚCIĄ ODPUSTOWĄ KU CZCI KRWI CHRYSTUSA ok 16:00

sie
26
sob.
2023
Rekolekcje wakacyjne dla wszystkich.
sie 26@18:00 – sie 28@10:00

27 – 30.07.2023 r. — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszystkich.

wrz
16
sob.
2023
Skupienie w nowym roku formacyjnym. @ Łabuńki
wrz 16@09:00 – wrz 17@17:00

16 — 17.09.2023 r. — Sku­pie­nie w nowym roku formacyjnym.