Oso­ba, zain­te­re­so­wa­na ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa i wstą­pie­niem do Wspól­no­ty, może uzy­skać w para­fii infor­ma­cję, czy w danej para­fii ist­nie­je Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa. Kie­ro­wa­na jest do ani­ma­to­ra para­fial­ne­go lub diecezjalnego.

Kan­dy­dat na spo­tka­niu z ani­ma­to­rem die­ce­zjal­nym WKC otrzy­mu­je pod­sta­wo­we infor­ma­cje o Wspól­no­cie i jeże­li wyra­ża chęć wstą­pie­nia, na kolej­nych spo­tka­niach dla kan­dy­da­tów, prze­ka­zy­wa­ne mu są pod­sta­wo­we tema­ty for­ma­cyj­ne. W tym samym cza­sie kan­dy­dat jest wpro­wa­dzo­ny (przez ani­ma­to­ra die­ce­zjal­ne­go) do gru­py Krwi Chry­stu­sa, gdzie uczest­ni­czy w tygo­dnio­wych spo­tka­niach z roz­wa­ża­niem Pisma Świętego.

Kan­dy­dat pozna­je bli­żej ducho­wość Krwi Chry­stu­sa, o ile to moż­li­we, poprzez:

  • przy­jazd do Domu Misyjnego,
  • pozna­nie i czy­ta­nie lite­ra­tu­ry wydaw­nic­twa Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa,
  • uczest­nic­two w odpu­stach, czu­wa­niu noc­nym, ado­ra­cjach pro­wa­dzo­nych przez Wspól­no­tę Krwi Chrystusa,
  • udział w skupieniach,
  • uczest­nic­two w spo­tka­niach WKC w parafii.

Przez okres  jed­ne­go roku kan­dy­dat powi­nien zakoń­czyć for­ma­cję pod­sta­wo­wą, zade­kla­ro­wać wstą­pie­nie do WKC. Nie może prze­dłu­żać cza­su przy­go­to­wań w nie­skoń­czo­ność i uczest­ni­czyć w spo­tka­niach gru­py jako sym­pa­tyk. Jako sympatyk

Po odby­ciu for­ma­cji pod­sta­wo­wej, kan­dy­dat uczest­ni­czy w sku­pie­niu lub reko­lek­cjach, w Domu Misyj­nym, na któ­rych wstę­pu­je do WKC. Po uzgod­nie­niu ter­mi­nu wstą­pie­nia kan­dy­dat przy­go­to­wu­je „List do Jezu­sa” z proś­bą o przy­ję­cie do WKC, zawie­ra­ją­cy w sobie 3 elementy:

d101_5439zię­ku­ję za…”,  „prze­pra­szam…”, „pro­szę…” Pod­czas Mszy św. lub nabo­żeń­stwa kan­dy­dat odczy­tu­je przy­go­to­wa­ny przez sie­bie „List” Mode­ra­tor WKC lub pro­wa­dzą­cy Mszę św. lub nabo­żeń­stwo kapłan przyj­mu­je proś­bę, prze­ka­zu­jąc w zamian znak wspól­no­ty, któ­rym jest krzyż grec­ki (rów­no­ra­mien­ny) z czer­wo­nym okrą­głym polem w centrum.