Wspól­no­ta na tere­nie Pol­ski two­rzy jeden Region Pol­ski WKC. Jej prze­ło­żo­nym z urzę­du  jest pro­win­cjał Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa.

Struk­tu­ra tery­to­rial­na WKC w Pol­sce obej­mu­je pod­re­gio­ny, die­ce­zje i parafie.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa na wszyst­kich tych szcze­blach kie­ro­wa­na jest przez dwo­je ani­ma­to­rów. Nato­miast na szcze­blu kra­ju i pod­re­gio­nu ist­nie­ją rady, w skład któ­rych dodat­ko­wo wcho­dzi Misjo­narz Krwi Chrystusa.

Podział diecezji na Podregiony

 W skład Regionu wchodzą cztery Podregiony:

I.   Podregion Częstochowski (południowo-zachodni), obejmujący diecezje:

biel­sko-żywiec­ką, kra­kow­ską, tar­now­ską, kie­lec­ką, sosno­wiec­ką, kato­wic­ką, gli­wic­ką, opol­ską, wro­cław­ską, legnic­ką, świd­nic­ką, zie­lo­no­gór­sko-gorzow­ską, kali­ską, częstochowską.

II.   Podregion Swarzewski (północno-zachodni) obejmujący diecezje:

szcze­ciń­sko-kamień­ską, kosza­liń­sko-koło­brze­ską, poznań­ską, gnieź­nień­ską, toruń­ską, war­miń­ską, elblą­ską, gdań­ską, pel­pliń­ską, bydgoską.

III.   Podregion Ożarowski (środkowo-wschodni) obejmujący diecezje:

łódz­ką, łowic­ką, war­szaw­ską, war­szaw­sko-pra­ską, dro­hi­czyń­ską, bia­ło­stoc­ką, ełc­ką, łom­żyń­ską, płoc­ką, sie­dlec­ką, radom­ską, włocławską.

IV.   Podregion Zamojski (południowo-wschodni) obejmujący diecezje:

prze­my­ską, rze­szow­ską, san­do­mier­ską, lubel­ską, zamojsko-lubaczowską.

Sie­dzi­bą dane­go Pod­re­gio­nu jest Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa.

Naj­waż­niej­szym miej­scem życia i dzia­ła­nia WKC jest para­fia. Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa ma słu­żyć całej para­fii, podob­nie jak krew słu­ży całe­mu orga­ni­zmo­wi. W para­fii Wspól­no­ta może ist­nieć za zgo­dą ks. Pro­bosz­cza, two­rząc Gru­py Krwi Chry­stu­sa. Ini­cja­to­rzy WKC pro­szą księ­dza pro­bosz­cza o zgo­dę na dzia­ła­nie w para­fii i wyzna­cze­nie księ­dza opie­ku­na. Powsta­nie gru­py w para­fii nale­ży zgło­sić ani­ma­to­rom die­ce­zjal­nym, a gdy takich nie ma, do Rady Podregionu.

Pod­sta­wo­wą jed­nost­ką WKC jest Gru­pa Krwi Chry­stu­sa. (para­fial­na Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa może skła­dać się z wie­lu Grup Krwi Chry­stu­sa). Celem jest aktyw­ne wpro­wa­dza­nie ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa w codzien­ne życie oraz więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie apostolskie.

Animatorzy

Na każ­dym szcze­blu (para­fia, die­ce­zja) ist­nie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa usta­na­wia­ni są ani­ma­to­rzy, któ­rzy repre­zen­tu­ją Wspól­no­tę na danym tere­nie, czu­wa­ją nad pra­wi­dło­wym dzia­ła­niem grup, trosz­czą się o for­ma­cję człon­ków, współ­pra­cu­ją z odpo­wie­dzial­ny­mi na poszcze­gól­nych szczeblach.

Ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni repre­zen­tu­ją Wspól­no­tę na wła­snym tere­nie — w die­ce­zji w kon­tak­tach z kurią die­ce­zjal­ną, udzie­la­ją wspar­cia ani­ma­to­rom para­fial­nym trosz­cząc się o ich for­ma­cję,  pośred­ni­czą pomię­dzy Radą Pod­re­gio­nu a wspól­no­ta­mi poszcze­gól­nych parafii.

Ani­ma­to­rzy para­fial­ni repre­zen­tu­ją WKC na tere­nie para­fii, współ­pra­cu­ją z ks. pro­bosz­czem, bio­rą aktyw­ny udział w życiu para­fial­nym, czu­wa­ją nad pra­wi­dło­wym dzia­ła­niem grup Krwi Chry­stu­sa w parafii.