Tajem­ni­ca paschalna

Zako­rze­nie­ni w woli Ojca i pod­trzy­my­wa­ni mocą Ducha Świę­te­go sta­ra­my się dopeł­nić „bra­ki udręk Chry­stu­sa dla dobra Jego Cia­ła, któ­rym jest Kościół” (Kol l, 24). Jed­no­czy­my się więc w Jego ofie­rze z nadzie­ją, miło­ścią i rado­ścią, wypeł­nia­jąc wier­nie obo­wiąz­ki sta­nu i łączy­my nasz krzyż z krzy­żem Zba­wi­cie­la. (SG. 9)