Wymia­na doświad­czeń: dzia­ła­nia Bożej inter­wen­cji poprzez Sło­wo Boże / Sło­wo Życia

Zapra­szam do pisa­nie doświad­czeń na adres:  basiawkc@gmail.com

Wymia­na doświad­czeń: dzia­ła­nia Bożej inter­wen­cji poprzez Sło­wo Boże / Sło­wo Życia

Samo doświad­cze­nie, powin­no być zwię­złą wypo­wie­dzią jed­no­ra­zo­wą oraz powin­no zawie­rać trzy elementy:

  1. pro­blem – sytuacja/zdarzenie;
  2. pomoc Boża przez moc Sło­wa Życia/ doświad­cze­nie Bożej interwencji;
  3. owoc – sku­tek Boże­go dzia­ła­nia w nas/ doświad­cze­nie prze­mia­ny wewnętrznej;

Trze­ba sta­rać się żyć Sło­wem Życia, pozwa­lać mu dzia­łać w swo­im życiu, w codzien­no­ści, aby doświad­czać Bożej obec­no­ści i pomo­cy przez nie. Dzie­le­nie się doświad­cze­niem nie ma być tyl­ko opo­wia­da­niem miłe­go prze­ży­cia czy też  spra­woz­da­niem jak minął tydzień, ale świa­dec­twem doświad­cze­nia Bożej inter­wen­cji i pomo­cy. Nie muszą to być zawsze wiel­kie spra­wy, ale te małe, codzien­ne, z jakich skła­da się nasze życie. Na zakoń­cze­nie swo­je­go doświad­cze­nia moż­na powie­dzieć: „Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!”