sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57
fax 22 721 35 86

Moderator Podregionu Ożarowskiego:

Ks. Sebastian Pięta, CPPS
adres e-mail: sebastian@odkupieni.pl

Animatorzy Podregionu:

1. Jarosław Dziekański – Blizne, e-mail: jdziekanski@o2.pl
2. Maria Kratkowska

Animatorzy diecezjalni:

Die­ce­zja War­szaw­ska:

1. Tere­sa Świ­der­ska — War­sza­wa
2. Jolan­ta Miko­łaj­czyk — Oża­rów Maz.

Die­ce­zja War­szaw­sko-Pra­ska:
 
1. Joan­na Mły­nar­czyk — Jabłon­na
2. Bar­ba­ra Nowac­ka — Jabłon­na

Die­ce­zja Sie­dlec­ka:

1. Maria Brach — Gar­wo­lin, para­fia MB Czę­sto­chow­skiej
2. Elż­bie­ta Trzciń­ska — Gar­wo­lin

Die­ce­zja Płoc­ka:
 
1. Danu­ta Iliń­ska — Płock,
2. Maria Szoch­ner — Płock

Die­ce­zja Bia­ło­stoc­ka:
Stro­na inter­ne­to­wa Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej: http://elawkc.blogspot.com/
ela-d 
1. Elż­bie­ta Dzie­nis —  Bia­ły­stok, para­fia MB Różań­co­wej, e-mail: elawkc@gmail.com
2. Ewa Rygor­czuk — Bia­ły­stok

Die­ce­zja Ełc­ka:
  
1. Jani­na Pie­tre­wicz — Goł­dap
2. Hen­ryk Grup­kaj­tys — Ełk, para­fia Św. Woj­cie­cha