sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57
kom. recep­cja: 723 215 576 

https://ozarow.cpps.pl 

 

 

 

Moderator Podregionu Ożarowskiego:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DSC00584ksaw-911x1024.jpg
Ks. Ksawery M. Kujawa, CPPS
adres e‑mail: ksavercpps@gmail.com

Animatorzy Podregionu:

1. Jarosław Dziekański – Blizne, e‑mail: jdziekanski@o2.pl
2. Maria Kratkowska 

Animatorzy diecezjalni:

Die­ce­zja War­szaw­ska:

1. Tere­sa Świ­der­ska — War­sza­wa
2. Jolan­ta Miko­łaj­czyk — Oża­rów Maz.

Die­ce­zja War­szaw­sko-Pra­ska:
 
1. Joan­na Mły­nar­czyk — Jabłon­na
2. Bar­ba­ra Nowac­ka — Jabłonna

Die­ce­zja Sie­dlec­ka:
  Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Paulina-Lusna-730x1024.jpg 
1. Pau­li­na Luśnia — Gar­wo­lin 
2.Elżbieta Pacio­rek — Sobo­lew — ela.paciorek1308@wp.pl

Die­ce­zja Płoc­ka:
 
1. Danu­ta Iliń­ska — Płock,
2. Maria Szoch­ner — Płock

Die­ce­zja Bia­ło­stoc­ka:
Stro­na inter­ne­to­wa Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej: http://elawkc.blogspot.com/
    
1. Elż­bie­ta Dzie­nis —  Bia­ły­stok, Para­fia Świę­te­go Rocha, e‑mail: elawkc@gmail.com
2. Ewa Rygor­czuk — Białystok

Die­ce­zja Ełc­ka:
  
1. Jani­na Pie­tre­wicz — Goł­dap
2. Hen­ryk Grup­kaj­tys — Ełk, para­fia Św. Wojciecha