ZAPRASZAM i bar­dzo zachę­cam do wspól­ne­go two­rze­nia stro­ny Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

Na poniż­szy adres pro­szę przy­słać:  świa­dec­twa życia i z gru­py w ramach życia SŁOWEM ŻYCIA, rela­cje i zdję­cia z róż­nych spo­tkań i uro­czy­sto­ści wspól­no­to­wych, zapra­szam do dzie­le­nia się swo­imi reflek­sja­mi, dzia­ła­nia­mi w parafii.

 basiawkc@gmail.com
tel. 508 622 788