Świę­ta Peni­ten­cja­ria, szcze­gól­ną i wyra­żo­ną Apo­stol­ską Wła­dzą łaska­wie udzie­la Odpu­stu zupeł­ne­go otrzy­ma­ne­go na wła­sność przez wspo­mnia­nych człon­ków, byle­by pod zwy­kły­mi warun­ka­mi (spo­wiedź, komu­nia św., i modli­twa w inten­cji Ojca Świę­te­go) nale­ży­cie wypeł­nio­ny­mi, niech zło­żą lub pono­wią, przy­naj­mniej pry­wat­nie, przy­rze­cze­nie wier­ne­go zacho­wa­nia obo­wiąz­ków swo­je­go stowarzyszenia:

 1. w dniu zapisania

 2. w dniach świątecznych:

  1. Prze­naj­droż­szej Krwi, (1.VII.)

  2. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, (14.IX.)

  3. św. Kaspra del Bufa­lo, (21.X.)

  4. M. B. od Prze­naj­droż­szej Krwi, (24.V.)

  5. Sied­miu Bole­ści Bożej Rodzi­ciel­ki Dzie­wi­cy (M. B. Bole­snej),(15.IX.)

  6. św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej,(29.IV.)

  7. a tak­że w dru­gi pią­tek mie­sią­ca marca.

Waż­ne od zaraz, na zawsze, wyda­ne bez żad­nych Apo­stol­skich Listów, w krót­kiej formie. 

 Bez jakich­kol­wiek przeszkód.
Z pole­ce­nia Najdostojniejszego
I. Ses­so­lo, Regens
A. Lovelli
Dnia 2 lute­go 1968 r.