Terminy rekolekcji w podregionie Ożarowskim

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57 tel.:(22) 722 12 57 tel.

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).


Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Dro­dzy ! Ser­decz­nie Was zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z waka­cyj­nym kalen­da­rzem nasze­go Domu Misyj­ne­go, no i oczy­wi­ście do uczest­ni­cze­nia w naszych reko­lek­cjach w ogra­ni­czo­nym zakre­sie dosto­so­wa­nym do tego co się dzie­je w Pol­sce i świe­cie ze wzglę­du na epi­de­mię. Z odwa­gą Miło­ścią i modli­twą idzie­my w naszym życiu naprzód. Bar­dzo ! Bar­dzo Gorą­co Dzię­ku­ję za czter­dzie­sto­dnio­we nie­ustan­ne nabo­żeń­stwo w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du. Dzię­ku­je tym Wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w tę  ini­cja­ty­wę i też nadal się modlą, aż do wybo­rów pre­zy­denc­kich. Pozdra­wia­my Was w Krwi Baranka !

Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu i Kra­jo­wy WKC

Ter­mi­ny- Waka­cje 2020:

13.06.2020 Noc­ne czuwanie

11.06.2020 Boże Cia­ło; 15.00 Msza świę­ta, Procesja …

21.06.2020 Nie­dzie­la ku czci  Krwi Chrystusa

29.06–03.07.2020 Reko­lek­cje młodzieżowe

02.07.2020 Zaba­wa i pio­sen­ki dla dzie­ci przy­go­to­wa­ne przez młodzież

03–05.07.2020 Sku­pie­nie WKC zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go 2019/20 w Podregionie

Oża­row­skim

15–19.07.2020 Reko­lek­cje Rodzin I tur­nus ks. Ksa­we­ry CPPS

22–26.07.2020 Reko­lek­cje dla Doro­słych ks. Seba­stian CPPS

30.07–02.08.2020 Reko­lek­cje dla „ Małych Ryce­rzy” ks. Zbi­gniew CPPS  ks. Seba­stian CPPS

13–17.08.2020 Reko­lek­cje Rodzin II tur­nus ks. Bogu­sław CPPS

18–20.09.2020 Sku­pie­nie WKC


28.06.2020 — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie ?

Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.

 

«

No Comments Yet

Dodaj komentarz