Terminy rekolekcji i skupień w Podregionie Ożarowskim

Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa, CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go (od 1.09.2022)

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57; tel. kom. recep­cja / gru­py: 723 215 576

Terminy na rok formacyjny  2024

 02–04.02. 2024 — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie 
08–10.03. 2024 (z Radą Kra­jo­wą) — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie
12 ‑14.04. 2024 — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie 
07- 09.06. 2024 — sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Ożarowie 

III nie­dzie­le w Domu Misyj­nym: 18.02; 17.03; 21.04; 16.06


Spotkania krajowe:
30.04.–03.05.2024
 —  Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Częstochowie
04–05.05.2024 — Zebranie Krajowe WKC w Częstochowie
26.05.2024r.  — Odpust Matki Bożej 

30.06.2024r. — Odpust Krwi Chrystusa 
14.12.2024r. — Nocne czuwanie na Jasnej Górze

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS lub u ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chrystusa ).

Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.

No Comments Yet

Dodaj komentarz