Terminy rekolekcji i skupień w Podregionie Ożarowskim

Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa, CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go (od 1.09.2022)

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57; tel. kom. recep­cja / gru­py: 723 215 576

Terminy na rok formacyjny 2022/2023 

16 ‑18.IX. 2022  — Sku­pie­nie dla WKC. Dom św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
9 X. 2022  — Dom św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go — spo­tka­nie dla ani­ma­to­rów WKC z Mode­ra­to­rem Gene­ral­nym Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa. 

15.X.2022 — odpust św. Kaspra w Płoń­sku. Zakoń­cze­nie pere­gry­na­cji reli­kwii św. Kaspra w Płońsku.

16.X.2022 — Zapra­sza­my na III Nie­dzie­lę na Cześć Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Maz.

https://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/iii-niedziela-miesiaca-na-czesc-krwi-chrystusa-w-ozarowie-mazowieckim.html 

21- 23.X.2022 Reko­lek­cje (sku­pie­nie) dla mło­dzie­ży (ks. Zbi­gniew Lesicz­ka, CPPS i br. Jan Stan­kow­ski, CPPS) i w tym samym czasie:

21- 23.X.2022  — Skupienie/ reko­lek­cje week­en­do­we dla wszyst­kich chęt­nych (pro­wa­dzi ks. Ksa­we­ry). Część pro­gra­mu będzie wspól­na z młodymi.

  3–5.03.2023 ‑Skupienie/ reko­lek­cje week­en­do­we dla wszyst­kich chęt­nych (pro­wa­dzi ks. Ksawery).
  21–23.04.2023 — Skupienie/ reko­lek­cje week­en­do­we dla wszyst­kich chęt­nych (pro­wa­dzi ks. Ksawery).
  2–4.06.2023 — Skupienie/ reko­lek­cje week­en­do­we dla wszyst­kich chęt­nych (pro­wa­dzi ks. Ksawery).
28.04–01.05. 2023 r. —  Reko­lek­cje Kra­jo­we dla ani­ma­to­rów w Czę­sto­cho­wie
02–03.05.2023 r. — Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Czę­sto­cho­wie
21 maja 2023 — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
26–30.2023. — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla Rodzi­ny Krwi Chrystusa

9/10 grud­nia 2023r.- Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze 

Następ­ne spo­tka­nie Rad Pod­re­gio­nów i Rady Kra­jo­wej – 28 ‑29. 10. 2023r.

2024r. – 26.05. — Odpust Mat­ki Bożej 

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS lub u ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chrystusa ).

Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.

No Comments Yet

Dodaj komentarz