Ochroń sie­bie i dziec­ko. Zwróc się o pomoc — szu­kaj pomo­cy — nie bądź sama, bo nie jesteś sama.

okna_zycia_mapkab

 

 

 Lista okien życia w Polsce 

poni­żej: Wykaz insty­tu­cji wspi­ra­ją­cy samot­ne matki

 

Ta sek­cja jest nie­kom­plet­na. Jeśli możesz, roz­bu­duj ją.

Mia­sto Uli­ca Miej­sce Data otwar­cia
Bia­ły­stok ul. Sło­nim­ska 8 Dom Dziec­ka nr 1 7 maja 2009[4]
Biel­sko-Bia­ła ul. ks. Brzó­ski 3A Dom Mat­ki i Dziec­ka przy Die­ce­zjal­nym Ośrod­ku Wspie­ra­nia Rodziny 14 kwiet­nia 2009[5]
Byd­goszcz ul. Gdań­ska 56 Mnisz­ki Klaryski 8 wrze­śnia 2009[6]
Czę­sto­cho­wa ul. św. Kazi­mie­rza 1 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Słu­żeb­ni­czek NMP 28 grud­nia 2008[7]
Ełk ul. Woj­ska Pol­skie­go 45 Dom św. Fau­sty­ny „Pomoc­na Dłoń” 25 mar­ca 2009[8]
Gdańsk ul. Matem­blew­ska 9 Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki 25 mar­ca 2009[9]
Giżyc­ko Dom Dziec­ka przy Caritasie Cari­tas die­ce­zji ełckiej 8 grud­nia 2009[10]
Gli­wi­ce ul. Gór­nych Wałów 21 Sio­stry Notre Dame 8 grud­nia 2009[11]
Gnie­zno ul. Lecha 11 Dom Sióstr Szarytek 26 mar­ca 2012[12]
Gole­niów ul. Nowo­gardz­ka 2 Szpi­tal­ne Cen­trum Medycz­ne w Goleniowie 26 mar­ca 2012[13]
Gorzów Wiel­ko­pol­ski ul. Wyszyń­skie­go 169 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Jezu­sa Miłosiernego 15 paź­dzier­ni­ka 2009
Gru­dziądz ul. Miko­ła­ja z Ryń­ska 9/15 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Elżbiety 14 czerw­ca 2009[14]
Kalisz ul. Har­cer­ska 1 Zgro­ma­dze­nie Naj­święt­szej Rodzi­ny z Nazaretu 19 mar­ca 2009[15]
Kar­tu­zy ul. Gdań­ska 12 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Win­cen­te­go à Paulo 11 luty 2014[16]
Kato­wi­ce ul. Leopol­da 1 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Jadwigi 25 mar­ca 2009[17]
Kato­wi­ce ul. Pio­tro­wic­ka 68 Kli­ni­ka Epio­ne i Cari­tas archi­die­ce­zji katowickiej 2009[18][19][20]
Kętrzyn ul. Zam­ko­wa 4 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Misjo­na­rek Świę­tej Rodziny 30 maja 2011[21]
Kłodz­ko ul. Wan­dy Słu­żeb­nicz­ki Śląskie 25 mar­ca 2010[22]
Kiel­ce pl. NMP 1 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Rodzi­ny z Nazaretu 25 mar­ca 2009[23]
Konin ul. Sta­szi­ca 17 Sek­cja Porad­nic­twa Rodzinnego

i Inter­wen­cji Kryzysowej

Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Rodzinie

w Koni­nie

8 stycz­nia 2009[24]
Kosza­lin ul. Woj­ska Pol­skie­go 13 Sto­wa­rzy­sze­nie Wspól­no­ta Dzie­ci Łaski Bożej 17 czerw­ca 2009[25]
Kra­ków ul. Przy­by­szew­skie­go 39 Zgro­ma­dze­nie Naj­święt­szej Rodziny 19 mar­ca 2006[26]
Kra­ków ul. Na Skar­pie 66 Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny im. Ste­fa­na Żeromskiego 2012[potrzeb­ny przy­pis]
Kut­no ul. Wyszyń­skie­go 3 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Pasjo­ni­stek św. Paw­ła od Krzyża 29 listo­pa­da 2009[27]
Legio­no­wo ul. Scha­bow­skie­go 4 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Urszu­la­nek Maryi Pan­ny Nie­po­ka­la­nej z Gandino 30 wrze­śnia 2015[28]
Legni­ca ul. Posel­ska 14–16 Cari­tas die­ce­zji legnickiej 25 mar­ca 2010[29]
Łom­ża ul. Dwor­na 32 Opac­two Sióstr Benedyktynek 6 wrze­śnia 2010[30]
Łódź ul. Ster­lin­ga 13 Szpi­tal im. Rydygiera sty­czeń 2007[31]
Łódź ul. Oby­wa­tel­ska 60 Sio­stry Urszulanki 19 mar­ca 2010[32]
Miko­łów ul. Gli­wic­ka 366 Cari­tas archi­die­ce­zji katowickiej 2 sierp­nia 2012[33][34]
Nowy Sącz ul. Dłu­go­sza 53 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Feliksa 25 mar­ca 2009[35]
Olsz­tyn ul. Wyszyń­skie­go 11 Dom para­fii Chry­stu­sa Odkupiciela 15 czerw­ca 2009[36]
Ostrze­szów ul. Leśna 5 Przed­szko­le Sióstr Nazaretanek 25 mar­ca 2015[37]
Pie­ka­ry Śląskie ul. Przy­jaź­ni 229 Dom Sióstr Boromeuszek 15 mar­ca 2009[38]
Piotr­ków Trybunalski al. Armii Kra­jo­wej 19 Zgro­ma­dze­nie Córek Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki Wiernych 12 wrze­śnia 2009[39]
Płock Sta­ry Rynek 14 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miłosierdzia 25 mar­ca 2009[40]
Poznań ul. Swo­bo­da 59 Cen­trum Wspie­ra­nia Rodzin „Swo­bo­da” 25 mar­ca 2009[41]
Radom ul. Stru­ga 31 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miłosierdzia 3 czerw­ca 2009[42]
Rze­szów ul. Nizin­na 30 Dom Dziec­ka „Miesz­ko” 24 grud­nia 2007[43]
Rze­szów ul. Dojazd Sta­ro­ni­wa 7 Dom Samot­nej Matki 25 mar­ca 2009[44]
San­do­mierz ul. Opa­tow­ska 10 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Miłosierdzia 25 mar­ca 2009[45]
Słupsk ul. Hubal­czy­ków 1 Woje­wódz­ki Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny im. Janu­sza Korczaka 8 czerw­ca 2014[46]
Sosno­wiec ul. Kie­ro­ciń­skiej 25 Zgro­ma­dze­nie Zakon­ne Sióstr Kar­me­li­ta­nek Dzie­ciąt­ka Jezus 29 wrze­śnia 2009[47]
Sta­ra­cho­wi­ce ul. Radom­ska 70 Szpi­tal Miejski kwie­cień 2007[48]
Suwał­ki ul. Emi­lii Pla­ter 2 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus 28 grud­nia 2009[49]
Szcze­cin ul. Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej 28 Wspól­no­ta Sióstr Uczen­nic Krzyża 16 paź­dzier­ni­ka 2009[50]
Świd­ni­ca ul. Pie­kar­ska 2–4 Przed­szko­le Publicz­ne Sióstr Prezentek 7 maja 2010[51]
Tar­no­brzeg ul. Jędru­siów 16 Para­fia Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Tarnobrzegu 11 luty 2009[52]
Tar­nów ul. Mościc­kie­go 34 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Józefitek 19 mar­ca 2009[53]
Toruń ul. Rabiań­ska 2 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Elżbiety 26 Lip­ca 2009[54]
War­sza­wa ul. Hoża 53 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Fran­cisz­ka­nek Rodzi­ny Maryi 6 grud­nia 2008[55]
War­sza­wa ul. ks. Kło­po­tow­skie­go 18 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Loretańskiej 25 mar­ca 2009[35]
Wie­luń ul. Szkol­na 4 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Opie­ki Spo­łecz­nej św. Antoniego 25 mar­ca 2010[56]
Wło­cła­wek ul. Orla 9 / ul. Woj­ska Polskiego Zgro­ma­dze­nie Sióstr Wspól­nej Pra­cy od Nie­po­ka­la­nej Maryi 25 mar­ca 2011[57]
Wro­cław ul. Rydy­gie­ra 22–28 Kon­gre­ga­cja Sióstr Miło­sier­dzia św. Karo­la Boromeusza 23 wrze­śnia 2009[58]
Zamość ul. Żda­now­ska 12 Zgro­ma­dze­nie Sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi 5 czerw­ca 2009[59]
Zie­lo­na Góra pl. Powstań­ców Wlkp 4 Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Elżbiety 24 mar­ca 2009[60]
Żary ul. B. Domań­skie­go 2 105. Kre­so­wy Szpi­tal Woj­sko­wy w Żarach 1 czerw­ca 2016[61]

Zobacz też

W Wiki­me­dia Com­mons znaj­du­ją się mul­ti­me­dia zwią­za­ne z tematem:
Okno życia

Wykaz instytucji wspierających samotne matki

 

Wykaz Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych

Opra­co­wa­nie : Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Rodzin
 

Archi­die­ce­zja Białostocka

Dom Mat­ki i Dziecka

16–010 Wasil­ków

ul. Kościusz­ki 2

tel.: (085) 719 45 00                  

Archi­die­ce­zja Częstochowska

Dom Samot­nej Mat­ki i Dziecka

42–310 Żar­ki

ul. Czę­sto­chow­ska 15

tel.: (034) 314 81 76                   

Die­ce­zja Elbląska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Mat­ki i Dziecka

82–300 Elbląg

ul. Bema 79

tel.: (055) 233 80 79                   

Archi­die­ce­zja Gdańska

Dom Samot­nej Matki

80–294 Gdańsk

ul. Matem­blew­ska 9

tel.: (055) 233 80 79                   

Die­ce­zja Gliwicka

Dom Samot­nej Matki

44–100 Gli­wi­ce

ul. Lilio­wa 3

tel.: (032) 232 18 51                    

Die­ce­zja Gliwicka

Dom Samot­nej Matki

42–610 Mistecz­ko Sląskie

Bibie­la Zameczek

tel.: (032) 284 95 03                 

Die­ce­zja Gliwicka

Dom Samot­nej Matki

41–808 Zabrze-Rokin­ti­ni­ca

ul. Ofiar Katy­nia 48

tel.: (032) 272 32 81                  

Archi­die­ce­zja Gnieźnieńska

Dom Mat­ki i Dziecka

62–200 Gnie­zno

os. Orła Bia­łe­go 20

tel.: (061) 426 67 52                   

Archi­die­ce­zja Katowicka

Dom Mat­ki i Dziecka

41–948 Pie­ka­ry Śląskie

ul. Szpi­tal­na 29

tel.: (032) 236 54 87              

Die­ce­zja Kielecka

Dom Samot­nej Mat­ki „Wier­na Rzeka“

26–065 Pie­ko­szów

Ruda Zającz­kow­ska 7

tel.: (041) 306 47 59             

Die­ce­zja Kie­lec­ka                                  Schro­ni­sko dla bez­dom­nych kobiet                   25–279 Kiel­ce                                                  ul. Urzęd­ni­cza 7b   , tel.: (041) 366 48 47          

Die­ce­zja Koszalińsko-Kołobrzeska

Dom Samot­nej Mat­ki i Dziecka„Dar Życia“

75–950 Kosza­lin

ul. Woj­ska Pol­skie­go 13

tel.: (094) 342 37 70              

Archi­die­ce­zja Krakowska

Dom Samot­nej Mat­ki im. Emi­lii Wojtyłowej

34–100 Wado­wi­ce

ul. Sado­wa 1

tel.: (033) 823 57 17             

Archi­die­ce­zja Krakowska

Schro­ni­sko dla Ofiar Prze­mo­cy w Rodzinie

31–964 Kra­ków

ul. Kra­ko­wia­ków 46

tel.: (012) 425 81 70               

Archi­die­ce­zja Krakowska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki

30–128 Kra­ków

ul. Przy­by­szew­skie­go 39

tel.: (012) 637 85 42               

Archi­die­ce­zja Krakowska

Dom Mat­ki i Dziecka

30–427 Kra­ków

ul. Żywiec­ka 16

tel.: (012) 269 35 79              

Archi­die­ce­zja Lubelska

Dom Samot­nej Matki

20–620 Lublin

ul. Chmie­lew­skie­go 9

tel.: (081) 525 42 08              

Archi­die­ce­zja Łódzka

Dom Samot­nej Mat­ki im. Sta­ni­sła­wy Leszczyńskiej

94–102 Łódź

ul. Nowe Sady 17

tel.: (042) 688 18 49             

Die­ce­zja Opolska

Dom Samot­nej Mat­ki i Dziecka

45–532 Opo­le

ul. Masłow­skie­go 1

tel.: (077) 454 07 60               

Die­ce­zja Pelpińska

Dom Dobre­go Paste­rza dla Samot­nych Matek

Osiel­sko-Żołę­do­wo

ul. Jastrzę­bia 27

tel.: (052) 381 30 30             

Die­ce­zja Pelpińska

Dom Matki„Dar Życia“

89–600 Choj­ni­ce

ul. Ogro­do­wa 18

tel.: (052) 397 28 57             

Die­ce­zja Płocka

Dom Samot­nej Matki

09–411 Sta­ra Biała

Sta­ra Bia­ła 11

tel.: (024) 261 32 23             

Archi­die­ce­zja Poznańska

Fun­da­cja Pomo­cy Samot­nej Matce

62–090 Kie­krz

ul. Kier­ska 10

tel.: (061) 842 80 04              

Archi­die­ce­zja Poznańska

Dom Mat­ki i Dziecka

64–100 Lesz­no

ul. Lipo­wa 33

tel.: (065) 520 63 37                

Archi­die­ce­zja Przemyska

Dom Samot­nej Mat­ki i Dziecka

37–700 Prze­myśl

ul. Prą­dzyń­skie­go 8

tel.: (016) 670 00 93              

Die­ce­zja Rzeszowska

Dom Samot­nej Matki

35–010 Rze­szów

ul. Dojazd Sta­ro­ni­wa 7

tel.: (017) 852 07 40             

Die­ce­zja Sandomierska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki

27–400 Ostro­wiec Świętokrzyski

ul. Świę­to­krzy­ska 21

tel.: (041) 265 37 60               

Archi­die­ce­zja Szczecińsko-Kamieńska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki

72–005 Prze­cław

Kar­wo­wo 12

tel.: (091) 311 77 70               

Archi­die­ce­zja Szczecińsko-Kamieńska

Dom Samot­nej Matki

70–450 Star­gard Szczeciński

Poczer­nik 17

tel.: (091) 561 24 74            

Archi­die­ce­zja Szczecińsko-Kamieńska

Fun­da­cja Pomo­cy Samot­nej Mat­ce pw. św. Józefa

70–450 Szcze­cin

ul. Wiel­ko­pol­ska 32

tel.: (091) 488 52 45              

Die­ce­zja Tarnowska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki

33–100 Tar­nów

ul. Mościc­kie­go 65

tel.: (014) 621 13 01               

Die­ce­zja Toruńska

Dom Samot­nej Mat­ki i Dziecka

87–100 Toruń

ul. Pie­ka­ry 37/39

tel.: (056) 621 86 22             

Die­ce­zja Toruńska

Dom Samot­nej Matki

86–031 Osiel­sko

ul. Jastrzę­bia 27

tel.: (052) 381 30 30             

Die­ce­zja Toruńska

Cen­trum Cari­tas. Pomoc Ofia­rom Prze­mo­cy w Rodzinie

87–100 Toruń

ul. Szo­sa Byd­go­ska 1

tel.: (056) 654 05 71               

Archi­die­ce­zja Warmińska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki

11–001 Dywi­ty

Brą­swald 12

tel.: (089) 512 05 61             

Archi­die­ce­zja Warmińska

Dom Inter­wen­cji Kryzysowej

14–500 Bra­nie­wo

ul. Basz­to­wa 4

tel.: (055) 243 25 73             

Archi­die­ce­zja Warszawska

Dom Samot­nej Mat­ki im. Tere­sy Strzembosz

05–500 Pia­secz­no-Chy­licz­ki

ul. Wschod­nia 6

tel.: (022) 756 88 76               

Archi­die­ce­zja Warszawska

Dom Samot­nej Matki

05–080 Iza­be­lin

ul. Brzo­zo­wa 37

tel.: (022) 752 22 48               

Archi­die­ce­zja Warszawska

Ośro­dek dla Matek z dziećmi

05–088 Bro­chów koło Sochaczewa

Pia­ski Królewskie

tel.: (022) 831 28 06              

Archi­die­ce­zja Warszawsko-Praska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki

05–220 Zie­lon­ka

ul. Kiliń­skie­go 63

tel.: (022)781 09 79                

Archi­die­ce­zja Warszawsko-Praska

Dom Samot­nej Mat­ki „Naza­ret“

05–400 Otwock

ul. Sło­wac­kie­go 17a

tel.: (022) 779 58 30               

Die­ce­zja Włocławska

Die­ce­zjal­ny Dom Samot­nej Matki

87–720 Cie­cho­ci­nek

ul. Widok 5

tel.: (054) 283 32 26              

Archi­die­ce­zja Wrocławska

Dom Samot­nej Matki

50–377 Wro­cław

pl. Grun­waldz­ki 3c

tel.: (071) 328 80 98               

Die­ce­zja Zielonogórsko-Gorzowska

Dom Samot­nej Matki

62–800 Żary

ul. św. Bra­ta Alber­ta 4

tel.: (068) 374 39 58              

Die­ce­zja Zielonogórsko-Gorzowska

Dom Samot­nej Matki

68–100 Żagań

ul. Pił­sud­skie­go 21

tel.: (068) 37771 54

 

1.                   Archi­die­ce­zja Częstochowska

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Katolickich

ul. Jana Paw­ła II/82

42–200 Czę­sto­cho­wa

tel. (034) 366 49 91

 

2.                   Die­ce­zja Elbląska

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

ul. War­szaw­ska 14

82–500 Kwi­dzyn

tel./fax (055) 279 70 13

 

3.                   Die­ce­zja Gliwicka

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

Punkt kon­sul­ta­cyj­ny

ul. Łużyc­ka 1

44–100 Gli­wi­ce

tel. (032) 230 71 42

 

4.                   Archi­die­ce­zja Krakowska

Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

Dzie­ło Pomo­cy dzie­ciom” ul. Raj­ska 10

31–124 Kra­ków

tel. (012) 631 03 00, 631 03 01

fax.(012) 631 03 02

 

5.                   Archi­die­ce­zja Katowicka

Archi­die­ce­zjal­ny Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy 

ul. Ple­bi­scy­to­wa 49a

40–041 Kato­wi­ce

tel. (032) 251 67 15

 

6.                   Die­ce­zja Kielecka

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

Al. IX Wie­ków Kielc 15a

25–516 Kiel­ce

tel. (041) 344 55 92

 

7.                   Archi­die­ce­zja Łódzka

Archi­die­ce­zjal­ny śro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

ul. Zgier­ska 121 

91–473 Łódź

tel./fax (042) 655 03 63

 

8.                   Die­ce­zja Opolska 

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

ul. Kard. B. Komin­ka 1a

45–032 Opo­le

tel.(077) 441 15 00

 

9.                   Archi­die­ce­zja Przemyska

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

ul. Por­tiu­sa 4

38–400 Kro­sno

tel.(013) 436 82 51

 

10.               Die­ce­zja Radomska

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

Cari­tas Die­ce­zji Radomskiej

Ul. Kościel­na 5

26–604 Radom

tel.(048) 365 29 29

 

11.               Archi­die­ce­zja Szczecińsko-Kamieńska

Cen­trum Pomo­cy Rodzinie

Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Katolickich

ul. Przy­ja­ciół Żoł­nie­rza 45

71–670 Szcze­cin

te./fax (091) 442 50 85

 

12.               Archi­die­ce­zja Warmińska 

Kato­lic­ki Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy 

ul. Czar­nec­kie­go 3a

14–100 Ostró­da

tel.(089) 642 02 99

 

13.               Archi­die­ce­zja Warszawska

Kato­lic­ki ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

ul. Ratu­szo­wa 5

03–461 War­sza­wa

tel./fax (022) 618 92 45

 

Tele­fon zaufania 

Pomoc mat­ce-życie dziecku” 

(022) 619–63-95

 

14.               Archi­die­ce­zja Wrocławska

Archi­die­ce­zjal­ny Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy

ul. Kate­dral­na 4/25

50–328 Wro­cław

tel./fax (071) 327 11 03

 

15.               Die­ce­zja Zielonogórsko-Gorzowska

Die­ce­zjal­ny Ośro­dek Adopcyjno-Opiekuńczy 

ul. Cze­re­śnio­wa 15

66–400 Gorzów Wielkopolski 

tel./fax (095) 729 52 75