Pamię­ta­jąc, że Bóg nabył Kościół swo­ją Krwią (por. Dz 20, 28), zobo­wią­zu­je­my się żyć w peł­nej jed­no­ści ekle­zjal­nej, respek­tu­jąc róż­ne posłu­gi usta­no­wio­ne w Koście­le. Ofia­ru­je­my Krew Chry­stu­sa i współ­pra­cu­je­my w two­rze­niu w świe­cie Kró­le­stwa Bożego.(SG.10)