Eucha­ry­stia

Ci, „któ­rzy wybra­ni zosta­li według tego, co prze­wi­dział Bóg Ojciec, aby w Duchu zosta­li uświę­ce­ni, skło­ni­li się do posłu­szeń­stwa i pokro­pie­ni zosta­li Krwią Jezu­sa Chry­stu­sa” (l P l, 2). Dla­te­go dopro­wa­dza­my do doj­rza­ło­ści łaskę chrztu przez czę­ste uczest­ni­cze­nie w Eucha­ry­stii, pamiąt­ce zbaw­czej ofia­ry. W Komu­nii Kie­li­cha Krwi Nowe­go Przy­mie­rza znaj­du­je­my naj­wy­mow­niej­szy znak naszej ducho­wo­ści. Przyj­mu­je­my z rado­ścią prak­ty­kę wpro­wa­dzo­ną w Koście­le i będzie­my ją popie­rać. Zobo­wią­zu­je­my się do czę­ste­go uczest­ni­cze­nia w Eucha­ry­stii i do przyj­mo­wa­nia jej zgod­nie z prze­pi­sa­mi regio­nal­ny­mi. (SG 6.)