siedziba: DOM MISYJNY ŚW. KASPRA

 

 

ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36


Moderator Podregionu Częstochowskiego:


Ks. Daniel Mokwa CPPS

 Animatorzy Podregionu Częstochowskiego:
         

1. Jolan­ta Polok -Ruda Ślą­ska,     2. Józef Siwic­ki - LubinAnimatorzy Diecezjalni

Diecezja Częstochowska:
dscn2484a   

1. Halina Prusko - Częstochowa, 
2. Monika Kierlik
- Radomsko


Diecezja Katowicka:
Strona internetowa diecezji katowickiej

  

  1.  Agniesz­ka Poręb­ska -Ruda Ślą­ska
  2.  Basia Polok — Ruda Ślą­ska

Diecezja Wrocławska
strona internetowa diecezji wrocławskiej

 

  1. Roza­lia Sie­wiń­ska — Wro­cław
  2. Ryszard Dia­kow­skiWro­cław

Diecezja Zielonogórsko–Gorzowska:
strona internetowa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
     

1. Elż­bie­ta Wie­czor­kie­wiczZie­lo­na Góra, para­fia Trój­cy Świę­tej
2. Bar­ba­ra Błasz­czyk — Zie­lo­na Góra, para­fia MB Czę­sto­chow­skiej


Die­ce­zja Tar­now­ska:
1. brak
2.


Diecezja Kaliska:
 

  1. Maria Przy­byłOstrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Anto­nie­go
  2. Jerzy Der­dak -

Diecezja Legnicka:
dscn2484b

  1. Edward Jało­wic­ki – Lubin, para­fia Św. Jana Sar­kan­dra

Diecezja Opolska:

 

  1. Kata­rzy­na Zalu­za — Kędzie­rzyn Koź­le
  2. Micha­li­na Bie­rów­ka - Kędzie­rzyn Koź­le