Sło­wo Boże

Aby odpo­wie­dzieć na ten ide­ał świę­to­ści, odda­je­my się słu­cha­niu Sło­wa Boże­go, któ­re w tajem­ni­cy pas­chal­nej Krwi Chry­stu­sa znaj­du­je swój szczyt obja­wie­nia. Pogłę­bia­my zro­zu­mie­nie tej tajem­ni­cy w żywej tra­dy­cji Kościo­ła, szcze­gól­nie w świę­tej litur­gii i naucza­niu. (S.G. 5.)