Praw­dzi­we dobra Pamię­ta­jąc, że Jezus przez swo­ją Krew zapew­nił nam w Kró­le­stwie Bożym dobra nie­znisz­czal­ne oraz żyjąc w duchu bło­go­sła­wieństw, podej­mu­je­my wysił­ki, by gro­ma­dzić „skar­by w nie­bie, gdzie ani mól, ani rdza nie nisz­czą” (Mt 6, 20). I tak, poprzez świa­dec­two nasze­go życia ewan­ge­licz­ne­go, sta­ra­my się być zna­kiem i przy­po­mnie­niem o wła­ści­wej rela­cji w sto­sun­ku do dóbr ziem­skich, nie idąc za kon­su­mi­zmem, ale żyjąc skrom­nie i umiar­ko­wa­nie, dzie­ląc się tym, co posia­da­my, z tymi, któ­rzy są w potrze­bie. (SG 12.)