Apo­stol­stwo modli­twy i ewan­ge­li­za­cja w ducho­wo­ści Krwi Chrystusa

a) Dawa­nie świa­dec­twa przez swo­ją posta­wę (życie Ewangelią),
b) Świad­cze­nie o Jezu­sie dzia­ła­ją­cym przez Sło­wo Życia,
c) Pomoc w orga­ni­zo­wa­niu reko­lek­cji, sku­pień i pielgrzymek,
d) Udział w eki­pie pro­wa­dzą­cej reko­lek­cje, nie­dzie­le misyj­ne, spotkania,
e) Roz­po­wszech­nia­nie modlitw i lite­ra­tu­ry o ducho­wo­ści Krwi Chrystusa,
f) Współ­pra­ca z inny­mi rucha­mi chrze­ści­jań­ski­mi w two­rze­niu ini­cja­tyw ewan­ge­li­za­cyj­nych. (Sta­tut RP § 10/3)

 

Pro­szę o przy­sy­ła­ni mate­ria­łów na poniż­szy adres:

basiawkc@gmail.com