REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW I NARZECZONYCH
z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwigą 
Kie­dy: 25–27.11.2016
Gdzie: w Oża­ro­wie Mazowieckim
 Temat: Świę­tość Sakra­men­tu Małżeństwa
Wię­cej:    https://ozarow.cpps.pl/25–27-11–2016-rekolekcje-dla-malzenstw-narzeczonych-panem-jackiem-pulikowskim-jego-zona-jadwiga.html
tel.:(22) 722 12 57  www.ozarow.cpps.pl   e‑mail: ozarow@odkupieni.pl

____________________________

Kie­dy: sob., 26 listo­pa­da, 09:00 – niedz., 27 listo­pa­da, 16:00
Gdzie: Dom Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach (mapa)
Opis: Zapra­sza­my na dwu­dnio­we kate­che­zy przed­ślub­ne w for­mie “REKOLEKCJI DLA NARZECZONYCH”.
Ist­nie­je koniecz­ność wcze­śniej­sze­go zapi­sa­nia się na kate­che­zy przed­ślub­ne jak i ewen­tu­al­nej rezer­wa­cji miejsc do zakwaterowania.
Kon­takt: Die­ce­zjal­ny Dorad­ca Życia Rodzin­ne­go tel. 514 811 434 (naj­le­piej po godz. 20:00)
Reko­lek­cje dla narze­czo­nych, okre­śla­ne przez zain­te­re­so­wa­nych reko­lek­cja­mi przed zawar­ciem mał­żeń­stwa, są jed­ną z form bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do mał­żeń­stwa. Jest to czas, w któ­rym poma­ga­my zro­zu­mieć, czym jest sakra­men­tal­ny zwią­zek mał­żeń­ski. W swym sze­ro­kim pro­gra­mie zawar­tym w dwóch dniach podej­mu­je­my tema­ty i warsz­ta­ty z róż­nych dzie­dzin: teo­lo­gii mał­żeń­stwa i rodzi­ny, miło­ści i budo­wa­nia wię­zi rodzin­nej, odpo­wie­dzial­ne­go rodzi­ciel­stwa i natu­ral­nych metod pla­no­wa­nia rodziny.
Jest też rów­nież czas na zaję­cia warsz­ta­to­we, wspól­ne roz­mo­wy, spo­wiedź czy dzie­le­nia się wła­sny­mi doświad­cze­nia­mi. Ta for­ma bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia narze­czo­nych do mał­żeń­stwa prze­zna­czo­na jest dla osób nie mogą­cych uczest­ni­czyć w co mie­sięcz­nych spo­tka­niach przez okres 3 mie­się­cy: tzn. dla pra­cu­ją­cych za gra­ni­cą, pra­cu­ją­cych w nie­okre­ślo­nym cza­sie tak­że w nie­dzie­lę i świę­ta, miesz­ka­ją­cych w dużej odle­gło­ści od sie­bie, a chcą­cych przy­go­to­wać się do pod­ję­cia życio­wej decy­zji razem.
Reko­lek­cje dla narze­czo­nych bazu­ją na nowych meto­dach pra­cy poprzez akty­wi­za­cję samych uczest­ni­ków, fil­my, oraz kon­fe­ren­cje prze­ry­wa­ne dyskusją .
Reko­lek­cje dla narze­czo­nych to tak­że for­ma­cja ducho­wa. Uczest­nic­two w Eucha­ry­stii poprze­dzo­ne przy­go­to­wa­niem do spo­wie­dzi, kon­fe­ren­cje na tema­ty modli­twy w rodzi­nie i małżeństwie.
Przez cały czas jeste­śmy pro­wa­dze­ni pod życz­li­wym okiem przez: teo­lo­gów, fami­lio­lo­gów, instruk­to­rów metod NPR, fachow­ców od spo­tkań mał­żeń­skich. http://www.rodzina.zamojskolubaczowska.pl/