Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swarzewie

2–4 luty 2018 — Reko­lek­cje dla młodzieży 

Z oka­zji roku poświę­co­ne­mu Ducho­wi Świę­te­mu zapra­sza­my ser­decz­nie mło­dzież gim­na­zjal­ną, lice­al­ną na reko­lek­cje, któ­rych tema­tem będzie „Dary i owo­ce Ducha Świętego”
Ofia­ra za reko­lek­cje to 50 zł
***
Zapra­sza­my na Festi­wal Mło­dych do Medjugorie 
w dn. 28.08 — 08.08.2018

Dom Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa w Swarzewie

.….….….….….…. —  reko­lek­cje dla mło­dzie­ży „Chry­stu­sa mamy we Krwi”
zgło­sze­nia s. Mak­sy­mi­lia­na Nowa­kow­ska MSC, tel. 539 996 867

Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

  • zimo­we reko­lek­cje dla mło­dzie­ży: 16–20.01.2018 r.ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec cpps
  • reko­lek­cje powo­ła­nio­we u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa: kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec cpps

Dom Misyj­ny św. Waw­rzyń­ca — w Częstochowie
.….….….….….. —   IX Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych. Temat: Dwie cało­ści ku jedności”
cena: 60 zł; kon­takt: www.kaspersi.odkupieni.pl