Zjazd 26.08.2021na kola­cję godz. 18.30,
a zakoń­cze­nie 30.08.21 obia­dem o godz. 12.00.

Pole­ca­my nasze reko­lek­cje Waszej modlitwie.

Z bło­go­sła­wień­stwem w Krwi Baranka !
ks. Bogu­sław CPPS

- Miej­sce:  Dom św. Kaspra w Częstochowie

Plan Rekolekcji Animatorów WKC — 26–30.08.2021.

(Dom św. Kaspra Czę­sto­cho­wa)

(Kon­fe­ren­cje Mode­ra­to­rzy WKC w Polsce)

Temat: Animator Wspólnoty Krwi Chrystusa 

Kon­fe­ren­cja I. Czło­wie­kiem życia we wspól­no­cie (Ks. Seba­stian CPPS)
Kon­fe­ren­cja II. Być czło­wie­kiem (Ks. Daniel CPPS)
Kon­fe­ren­cja III. Czło­wie­kiem wia­ry (Ks. Andrzej CPPS)
Kon­fe­ren­cja IV. Czło­wie­kiem ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa (Ks. Bogu­sław CPPS)
Kon­fe­ren­cja V. Czło­wie­kiem Apo­stol­stwa (Ks. Krzysz­tof CPPS)

Msza Świę­ta na roz­po­czę­cie reko­lek­cji 26.08.2021

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Kon­fe­ren­cja wstęp­na ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Dzień dru­gi reko­lek­cji 27.08.2021
Modli­twa poran­na — jutrz­nia ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS i w kolej­nych dniach inni

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Kon­fe­ren­cja I: Czło­wie­kiem życia we wspól­no­cie (Ks. Seba­stian CPPS)


Roz­wa­ża­nie Pisma świę­te­go (o godz.11:00) i wymia­na doświad­czeń (pod wie­czór ) w gru­pach (każ­de­go dnia)

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Eucha­ry­stia każ­de­go dnia

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Kon­fe­ren­cja II: Być czło­wie­kiem (Ks. Daniel CPPS)

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu — moż­li­wość spo­wie­dzi, roz­mo­wy… (każ­de­go wieczoru)

Kon­fe­ren­cja III: Ani­ma­tor czło­wie­kiem wia­ry (Ks. Andrzej CPPS)
Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Swarzewskiego

Kon­fe­ren­cja V: Ani­ma­tor czło­wie­kiem apo­stol­stwa (Ks. Krzysz­tof CPPS)

Kon­fe­ren­cja IV: Ani­ma­tor czło­wie­kiem ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa (Ks. Bogu­sław CPPS)

17.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

Odwie­dzi­ny Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa (zwie­dza­nie budo­wy, modli­twa i bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chrystusa)

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Spo­tka­nie w auli rekre­acja i przed­sta­wie­nie misteriów

Ogni­sko duchowe

Link do zdjęć od Kasi Zalu­zy KLIKNIJ TU
L
ink do zdjęć od Basi KLIKNIJ TU

Czwar­tek 26.08.2021. (dzień przyjazdu)
18.30 – Kolacja
19.30 – Eucha­ry­stia (Ks. Bogu­sław CPPS)
— Kon­fe­ren­cja wstęp­na (Ks. Bogu­sław CPPS)
Pią­tek  27.08. 2021
8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Andrzej CPPS)
8.30 – Śniadanie
10.00 – Kon­fe­ren­cja I: Czło­wie­kiem życia
we wspól­no­cie
(Ks. Seba­stian CPPS)
11.00 – Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma świętego
12.00 – Eucha­ry­stia (Ks. Seba­stian CPPS)
13.00 – Obiad
15.30 – Kon­fe­ren­cja II: Być czło­wie­kiem (Ks. Daniel CPPS)
17.00 – Czas w milczeniu
18.00 – Nie­szpo­ry (Ks. Krzysz­tof CPPS)
18.30 – Kolacja
19.30 – Wymia­na doświadczeń
20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu — możliwość
spo­wie­dzi, roz­mo­wy… (Ks. Daniel CPPS)
Sobo­ta 28.08.2021
8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (ks. Igna­cy CPPS)
8.30 – Śniadanie
10.00 – Kon­fe­ren­cja III: Ani­ma­tor człowiekiem
wia­ry
(Ks. Andrzej CPPS)
11.00 – Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma świętego
12.00 – Eucha­ry­stia (Ks. Krzysz­tof CPPS)
13.00 – Obiad
15.30 – Kon­fe­ren­cja IV: Ani­ma­tor czło­wie­kiem ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa (Ks. Bogu­sław CPPS)
17.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)
18.00 – Nie­szpo­ry (Ks. Andrzej CPPS)
18.30 – Kolacja
19.30 – Wymia­na doświadczeń
20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu — moż­li­wość spo­wie­dzi, roz­mo­wy… (ks. Andrzej CPPS)
Nie­dzie­la  29.08.2021.
8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)
8.30 – Śniadanie
10.00 – Kon­fe­ren­cja V: Ani­ma­tor czło­wie­kiem apo­stol­stwa (Ks. Krzysz­tof CPPS)
11.00 – Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma świętego
12.00 – Eucha­ry­stia (Ks. Igna­cy CPPS)
13.00 – Obiad
16.00 – Godzi­na Pytań
18.00 – Nie­szpo­ry (Ks. Daniel CPPS)
18.30 – Kolacja
19.30 – Wymia­na doświadczeń
20.15 – Spo­tka­nie w auli rekre­acja i przed­sta­wie­nie miste­riówPonie­dzia­łek  30.08.2021.
8.00 – Eucha­ry­stia (Ks. Daniel CPPS)
9.00 – Śnia­da­nie
10.30Ogni­sko ducho­we12.00 – ObiadZakoń­cze­nie rekolekcji !

W pro­gra­mie mil­cze­nie, roz­wa­ża­nie wspól­ne, wymia­na doświad­czeń, przy­go­to­wy­wa­nie miste­riów. Tek­sty do wspól­ne­go roz­wa­ża­nia Pisma świę­te­go, do indy­wi­du­al­nej medy­ta­cji poda­ją Mode­ra­to­rzy pro­wa­dzą­cy konferencje

(Podział dyżu­rów Rada Krajowa)
Podzia­ły dyżu­rów litur­gicz­nych ani­ma­to­rów i mode­ra­to­rów WKC:

Dyżur litur­gicz­ny I – mini­stran­ci, kadzi­dło na nabo­żeń­stwach, czy­ta­nia na Mszy św.
Dyżur litur­gicz­ny II – psalm mię­dzy­lek­cyj­ny, pro­wa­dze­nie jutrz­ni lub nieszporów;
Dyżur litur­gicz­ny III – Przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie śpie­wów na Mszy św. i nabożeństwach

Odpo­wie­dzial­ni – Ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nów wg nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści cyklicz­nie powtarzane:
Pod­re­gion Swarzewski
Pod­re­gion Ożarowski
Pod­re­gion Zamoyski
Pod­re­gion Częstochowski

Homi­lie na Mszy św. / Komen­ta­rze na nabo­żeń­stwach – Mode­ra­to­rzy Pod­re­gio­nów WKC; Kto prze­wod­ni­czy ten gło­si Sło­wo Boże.

AMDG !

Zgło­sze­nia do ani­ma­to­rów pod­re­gio­nu do 14 sierpnia. 
Są to reko­lek­cje w ramach dorocz­nych reko­lek­cji dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i pod­re­gio­nów, ale temat jest waż­ny i przy­dat­ny  rów­nież dla ani­ma­to­rów para­fial­nych. Zapra­szaj­cie więc ich do udzia­łu. Zapro­sze­ni są rów­nież ci, któ­rych w przy­szło­ści chce­my usta­no­wić animatorami.
Zgło­sze­nia ( listę osób, nie tyl­ko ilość) pro­szę prze­ka­zać do ani­ma­to­rów pod­re­gio­nów: Mary­si Krat­kow­skiej, Mary­si Kaź­mier­czak , Joli Polok i Tere­sy Kujaw­skiej do 15 sierp­nia br.
W imie­niu Rady Kra­jo­wej — Cze­sła­wa Nowak
PS   — Życzę wszyst­kim dobre­go wypo­czyn­ku (lub owoc­nej pra­cy). Pozdrawiam!
„Odpocz­nij­cie nieco”