Dom św. Waw­rzyń­ca na tere­nie Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa

Ser­decz­nie zapra­sza­my całe rodzi­ny na let­ni wypo­czy­nek z Bogiem
w  Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Pod­czas poby­tu zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi.
Zgło­sze­nia do 09 sierp­nia
Reko­lek­cje roz­pocz­ną się kola­cją 13.08 i zakoń­czą się obia­dem 15.08.
Reko­lek­cje pro­wa­dzi: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, PP. Tla­ga Maria i Wal­de­mar z Porad­nic­twa Rodzin­ne­go z Gdań­ska oraz wspól­no­ta Sychar.