Zapra­sza­my na XIII Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 19–22 sierp­nia 2021 r. w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

Tema­tem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufa­lo: „Miłość nie jest leni­wa, ponie­waż jest ogniem, któ­ry nigdy nie jest nie­ru­cho­my”.

W programie:

  • goście spe­cjal­ni (będą wkrót­ce poda­ni)
  • ponad­to:,
  • kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia w gru­pach
  • modli­twa, Msza św., Ado­ra­cja
  • moż­li­wość roz­mo­wy z Misjo­na­rza­mi i Sio­stra­mi Zakon­ny­mi

Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywe­go i Kocha­ją­ce­go Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wia­rę.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Zapra­sza­my do zgła­sza­nia się na Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych.

 

Infor­ma­cję o przy­ję­ciu na spo­tka­nie dosta­nie­cie w e-mailu potwier­dza­ją­cym. Warun­kiem uczest­nic­twa w KDM będzie speł­nie­nie wymo­gów okre­ślo­nych przez mini­ster­stwo zdro­wia, o któ­rych będzie­cie mogli prze­czy­tać na naszej stro­nie.

 

Plakat Spotkania Młodych

Kilka stop kaletek z dni młodych:

Zobacz zdję­cia

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Fil­my pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stro­nie.

Poni­żej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂