W Die­ce­zji Opol­skiej w  mie­sią­cu lip­cu poświę­co­ne­mu Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa,  Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w poszcze­gól­nych para­fiach pod­ję­ła dodat­ko­we zobo­wią­za­nia.  WKC  z para­fii pw. Ducha Świę­te­go i NMP Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już przed samym roz­po­czy­na­ją­cym się mie­sią­cem lip­cem odma­wia­ła nowen­nę do Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa, głów­nie w inten­cji kapła­nów , o powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne, za całą para­fię i Wspól­no­tę. Na odpust ku czci Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie  poje­cha­ło 20 osób z Kędzie­rzy­na- Koź­la, 6 osób z Opo­la i 1 z Klucz­bor­ka. Na odpu­ście sprze­da­wa­ne były różań­ce Maryj­ne i koron­ki do Krwi

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Chry­stu­sa, wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ne przez WKC Kędzie­rzyn-Koź­le. Zebra­ne w ten spo­sób ofia­ry zosta­ły prze­zna­czo­ne na budo­wę Świą­ty­ni.

Mie­siąc lipiec w para­fii Kędzie­rzyn-Koź­le  roz­po­czął się uro­czy­stą Mszą Świę­tą i godzin­ną ado­ra­cją przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Od tego dnia modli­twy trwa­ły  codzien­nie rano po  Eucha­ry­stii

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 w inten­cjach sta­łych: tj. za kapła­nów; o powo­ła­nia kapłań­skie zakon­ne i misyj­ne oraz do świę­tych mał­żeństw; o prze­bła­ga­nie Boga za grze­chy nasze i całe­go świa­ta, pro­sząc o ust­nie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa; o szczę­ście i życie wiecz­ne dla zmar­łych, za dusze w czyść­cu cier­pią­ce, za całą  para­fię, za dzie­ci i mło­dzież, aby nie zapo­mnia­ły o Bogu i za  naszą Wspól­no­tę, o powo­ła­nia do tych Wspól­no­ty, a tak­że w inten­cji budow­ni­czych Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa i ofia­ro­daw­ców.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Codzien­nie doda­wa­ne   też były  inten­cje zgła­sza­ne przez indy­wi­du­al­ne oso­by. Każ­dy mógł podejść i taką inten­cję prze­ka­zać, a tak­że z nami się modlić, Do modlitw Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa dołą­czy­ła gru­pa z Brac­twa Szka­plerz­ne­go, któ­rej sami też jeste­śmy człon­ka­mi. Razem jest nas wię­cej, a  modli­twy zano­si­li­śmy rów­nież do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Przez mie­siąc lipiec naszym sta­łym modli­twom takim jak: koron­ka i lita­nia do Krwi Chry­stu­sa, zanu­rze­nie we Krwi Chry­stu­sa  towa­rzy­szy­ły codzien­ne roz­wa­ża­nia  wg książ­ki z Wydaw­nic­twa „Pomoc” Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa — auto­ra Tul­lio Veglian­ti CPPS pt. „Krew Chry­stu­sa- codzien­ne roz­wa­ża­nia na lipiec”.  Od mie­sią­ca sierp­nia modli­twy będą kon­ty­nu­owa­ne we wtor­ki i czwart­ki każ­de­go tygo­dnia.

Rów­nież człon­ko­wie WKC w Klucz­bor­ku, Opo­lu i Bole­sła­wiu, podob­nie jak w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu razem z para­fia­na­mi roz­po­czę­li m-c lipiec Mszą Św. i ado­ra­cją przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem i przez cały mie­siąc odma­wia­li modli­twy do Krwi Chry­stu­sa.

W mie­sią­cu lip­cu doszło do dłu­go ocze­ki­wa­ne­go spo­tka­nia  w naj­star­szej para­fii wiel­bią­cej Krew Chry­stu­sa w Bole­sła­wiu tj. z księ­dzem Hen­ry­kiem Wyci­skiem, ani­ma­tor­ką Mał­go­rza­tą, a ani­ma­tor­ką z Opo­la Geno­we­fą i ani­ma­tor­ką z Kędzie­rzy­na-Koź­la Micha­li­ną i Kata­rzy­ną , a tak­że Józe­fą- człon­ka WKC Kędzie­rzyn-Koź­le. Celem wizy­ty było mię­dzy inny­mi zło­że­nie życzeń z oka­zji 80-tej rocz­ni­cy uro­dzin Mał­go­rza­ty, ale też  omó­wie­nie pro­ble­mów Wspól­no­ty w Bole­sła­wiu.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Pod­su­mo­wa­niem tego co sta­ra­my się robić niech będą sło­wa nasze­go patro­na św. Kaspra .

Cno­ty nie naby­wa się w jeden dzień. Kto kro­czy, cza­sem pośli­zgnie się, lecz szyb­ko powsta­je, by kon­ty­nu­ować swą podróż. Bóg widzi, że my napraw­dę pra­gnie­my Go kochać i wier­nie Mu słu­żyć.” ( z listu nr 1918)

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU
Ani­ma­tor Die­ce­zji Opol­skiej:
Kata­rzy­na Zalu­za