Mie­siąc lipiec, to wyjąt­ko­wy czas aby dzię­ko­wać i uwiel­biać Naj­droż­szą Krew Jezu­sa — Miłość Boga, Cenę nasze­go Zba­wie­nia dla­te­go przez cały mie­siąc w dni powsze­dnie przed Mszą św. przed połu­dniem i po połu­dniu była pro­wa­dzo­na przez naszą Wspól­no­tę: Lita­nia do Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa wraz z modli­twą: „Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa” lub „Modli­twa zanu­rze­nia we Krwi Chry­stu­sa”.

Nie­dzie­la lip­co­wa Msza św. w inten­cji poda­nej przez Wspól­no­tę: O zanu­rze­nie w Krwi Chry­stu­sa naszej Ojczy­zny, Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa oraz Kapła­nów i naszej Para­fii MB Czę­sto­chow­skiej.  Po Mszy świę­tej roz­da­wa­li­śmy modli­tew­ni­ki i koron­ki do Krwi Chry­stu­sa z zapro­sze­niem na spo­tka­nie Gru­py WKC.