Mie­siąc lipiec w Koście­le poświę­co­ny jest w szcze­gól­ny spo­sób Krwi Chry­stu­sa.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa zapra­sza codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku na nabo­żeń­stwo do Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa na godz. 17.30 przed Naj­święt­szy Sakra­ment do kapli­cy obra­zu Mat­ki Bożej Łaska­wej Patron­ki i Opie­kun­ki Mał­żeństw i Rodzin przy Para­fii św. Karo­la Boro­me­usza we Wro­cła­wiu. 
 

To już kolejny rok, w którym nasza Wspólnota
modli się przez cały miesiąc lipiec Litanią do Krwi Chrystusa.

Aby przybliżać duchowość Krwi czytamy rozważania.

W tym roku są to rozważania Tullio Veglianti CPPS
„Krew Chrystusa — codzienne rozważania na lipiec”.

Każ­de roz­wa­ża­nie koń­czy się proś­bą wypo­wia­da­ną jako akt strze­li­sty

Przyjdź zanurzyć we Krwi Jezusa Chrystusa swoją rodzinę, osoby bliskie i te z którymi relacje są trudne, zanurz swoje codzienne życie, problemy i wszystkie ciężary które nosisz w sercu, zanurz rany które nie mogą się zabliźnić, aby mogły wydać owoc i uwierz, że ta Krew prawdziwie obmywa, uwalnia, uzdrawia, oczyszcza i uświęca !!!