Spo­tka­nie Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych w Oża­ro­wie Mazowieckim 
w dniu 25 lip­ca 2021 roku.
Po dłuż­szej prze­rwie spo­tka­li­śmy się w naszym domu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Było to jed­no­dnio­we sku­pie­nie – spo­tka­nie (robo­cze) dla ani­ma­to­rów diecezjalnych.

Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy Mszą Świę­tą. W cza­sie homi­lii, ks. Zwró­cił uwa­gę na nasze posta­wy wzglę­dem Jezusa.

Jaka jest moja wiara?
Czy ja tyl­ko wte­dy Jego szu­kam gdy widzę cuda? Jak ci ludzie, któ­rzy widzą roz­mno­że­nie chleba?
Czy dostrze­gam Jezu­sa tuż obok?
Jak czę­sto przy­cho­dzę do Nie­go ze swo­imi pro­ble­ma­mi, zanim jesz­cze popro­szę o pomoc ludzką??
Moja wia­ra i więź z Jezu­sem nie powin­na opie­rać się jedy­nie, na chwi­lach cudow­nych przeżyć
Nie mogę wyko­rzy­sty­wać Jezu­sa do szu­ka­nia wła­snych celów.

Następ­nie spo­tka­li­śmy się na kon­fe­ren­cji-poga­dan­ce. Ksiądz zapro­po­no­wał, aby­śmy wró­ci­li do korze­ni. Zasta­no­wi­li się nad tymi pytaniami:

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Dla­cze­go jesteś we Wspól­no­cie, co tobie kon­kret­nie daje bycie jej członkiem?
Jakie korzy­ści ducho­we widzisz dla sie­bie, jakie zmia­ny nastę­pu­ją w tobie?
Czy jako ani­ma­tor widzisz pozy­ty­wy życia ducho­we­go da siebie?
Jak otwie­ram moje ser­ce na Sło­wo Boże?
Bóg powo­łał mnie do bycia ani­ma­to­rem lub w innej for­mie bycia we Wspól­no­cie, jakie jest moje podej­ście do zadań, któ­re sta­wia przede mną BÓG. ??
Czy jestem gotów, czy robię to bo muszę?

A Pan mówi „wystar­czy Ci Mojej Łaski…”

Ani­ma­to­rzy powin­ni zwra­cać uwa­gę na pra­wi­dło­wość spo­tka­nia w gru­pie. Zwra­cać uwa­gę na dawa­nie świa­dec­twa, wymia­nę doświad­czeń wg. trzech zasad: pro­blem, dzia­ła­nie sło­wa życia, i owoc.

Czę­sto w gru­pach i para­fiach mamy: modli­twy, lita­nie, różań­ce, ale bra­ku­je świadectwa.

Zmo­bi­li­zo­wać ani­ma­to­rów para­fial­nych, grup do przy­jaz­du na sku­pie­nia, zdo­by­wa­nie for­ma­cji w Domu Misyjnym.

Dzie­li­li­śmy się też doświad­cze­nia­mi, z nasze­go życia oso­bi­ste­go, jak rów­nież z pra­cy w diecezjach.

Spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i bło­go­sła­wień­stwem indy­wi­du­al­nym każ­de­go z nas. Szko­da tyl­ko, że było nas mało.

Link do zdjęć KLIKNIJ TU

Rela­cja i zdję­cia Elż­bie­ta Dzienis