W Uro­czy­stość Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa życzy­my wszyst­kim Ani­ma­to­rom i człon­kom Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa aby cha­ry­zmat Krwi Chry­stu­sa wska­zy­wał kie­ru­nek roz­wo­ju ducho­we­go, rodzin­ne­go, zawo­do­we­go i oso­bi­ste­go. Niech Krew Chry­stu­sa umac­nia, oczysz­cza i daje nowe życie wszyst­kim rela­cjom i dzia­ła­niom, któ­re Bóg Wam wyzna­czył do wyko­na­nia. Krew Chry­stu­sa niech nas wszyst­kich uzdal­nia do bycia krze­wi­cie­la­mi poko­ju i pojed­na­nia w świe­cie w któ­rym żyjemy.

 Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
1 lip­ca 2022  Rada Kra­jo­we WKC

zobacz wię­cej KLIKNIJ TU

Gorą­cym nabo­żeń­stwem do Naj­droż­szej Krwi wyróż­niał się tak­że papież św. Jan XXIII (+ 1963). On to zatwier­dził lita­nię do Naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa, a w liście Inde a pri­mis z 1960 r. zachę­cał do tego kul­tu. Szcze­gól­nym nabo­żeń­stwem do Naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa wyróż­niał się św. Kasper de Buf­fa­lo, zało­ży­ciel Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.
Od roku 1946 pra­cu­ją w Pol­sce tak­że sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa, zało­żo­ne przez św. Marię de Mat­tias, jak rów­nież Misjo­nar­ki Krwi Chrystusa.