Mie­siąc lipiec poświę­co­ny czci Prze­naj­droż­szej Krwi Chrystusa

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy para­fii Ducha Św. i MPM Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu 01 lip­ca 2022r.  w dzień Uro­czy­sto­ści Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa,  roz­po­czę­ła mie­siąc poświę­co­ny czci Prze­naj­droż­szej Jego Krwi poran­ną Mszą Świę­tą, któ­rą odpra­wia­ło nie­spo­dzie­wa­nie  3 księ­ży, w tym ksiądz opie­kun gru­py WKC ks. Jakub z Opo­la, co spra­wi­ło nam wiel­ką radość.

 „Krew Two­ja Panie jest  źró­dłem mego życia”- to hasło św. Kaspra del Bufa­lo , towa­rzy­szą­ce jemu przez cały czas pra­cy misyj­nej jest też zawsze aktu­al­ne i dla nas. Sło­wa Krew Chry­stu­sa jest źró­dłem życia, mają też i głęb­szy sens. Jeże­li nie będzie­cie spo­ży­wa­li cia­ła Syna Czło­wie­cze­go i nie będzie­cie pili krwi Jego, nie będzie­cie mie­li życia w sobie. Kto spo­ży­wa moje cia­ło i pije moją krew, ma życie wiecz­ne, a Ja go wskrze­szę w dniu osta­tecz­nym.”( J 6, 53–54.)Z Pierw­sze­go Listu św .Pio­tra Apo­sto­ła: „Wie­cie bowiem, że z odzie­dzi­czo­ne­go po przod­kach wasze­go złe­go postę­po­wa­nia zosta­li­ście wyku­pie­ni nie czymś 

prze­mi­ja­ją­cym, sre­brem lub zło­tem ale dro­go­cen­ną krwią Chry­stu­sa, jako baran­ka nie­po­ka­la­ne­go i bez zma­zy.” Kto prak­ty­ku­je poboż­ność do Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa wie ile łask ona przy­no­si. Bądź­my więc apo­sto­ła­mi wiel­bią­cy­mi Krew Chry­stu­sa i niech ona obmy­wa nas z wszyst­kich grze­chów, umac­nia, oczysz­cza, daje nam nowe życie. Pamię­taj­my niech nie będzie w lip­cu dnia, w któ­rym byśmy zapo­mnie­li odmó­wić  Lita­nię  do Naj­droż­szej  Krwi Pana Jezu­sa.  Wyna­gra­dzaj­my  i  pro­śmy  o  odmia­nę, bo modli­twa jest  naj­po­tęż­niej­szą bro­nią. …”Krwi Chry­stu­so­wa wybaw nas” … Zapro­si­li­śmy więc każ­de­go chęt­ne­go, do codzien­nej modli­twy przez cały mie­siąc lipiec,  po każ­dej Mszy Świę­tej poran­nej. Głów­na inten­cja, któ­ra będzie nam towa­rzy­szyć, to modli­twa za kapła­nów oraz o świę­te powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne. Modlić się też będzie­my w inten­cji dzie­ci i mło­dzie­ży o dobry czas waka­cji. Każ­dy też może przyjść i dołą­czyć indy­wi­du­al­ną intencję.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Kata­rzy­na Zalu­za – animator