3 lip­ca w para­fii Św. Macie­ja i Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Bisz­tyn­ku odby­ły się uro­czy­sto­ści odpu­sto­we. Od godz. 10 człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa  ado­ro­wa­li naj­święt­szy Sakra­ment.
O godz. 12 roz­po­czę­ła się Msza św. odpu­sto­wa. Mszy prze­wod­ni­czył Ks. Leszek Kuria­ta pro­boszcz para­fii i ks. Andrzej Szy­mań­ski — mode­ra­tor WKC w Pod­re­gio­nie Swarzewskim.

Po Mszy Świę­tej odby­ła się pro­ce­sja  z Krzy­żem, któ­ry nie­śli  Służ­ba Ołta­rza i przed­sta­wi­cie­le WKC w Bisz­tyn­ku, WKC w Olsz­ty­nie, WKC w Baro­szy­cach, WKC w Kętrzy­nie, WKC w Gdań­sku i WKC w Gdyni.