Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą    05–10.07. 2022 r.
Temat reko­lek­cji:  Budo­wa wię­zi w mał­żeń­stwie
Pro­wa­dzą ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Pary mał­żeń­skie z Gdań­ska i Pozna­nia: PP. Puli­kow­scy i PP Tla­ga, Wspól­no­ta Sychar
Sło­wo Życia: „Przy­ka­za­nie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; ”. (J 13,34)

Gdzie:
Czę­sto­cho­wa, Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18

Ter­min zgło­szeń: do 01.07.2022 z przed­pła­tą 225 zł. od oso­by

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: 694451259 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofia­ra: 450 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 225 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 450 zł.(Uwaga ! Ofia­ry ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa, reko­lek­cje trwa­ją 5 peł­nych dni ).

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi mał­żeń­skich i rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Czę­sto­cho­wie. Jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat do pro­wa­dze­nia takich reko­lek­cji zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym.

Uwa­gi Orga­ni­za­cyj­ne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, jeśli obostrze­nia sani­tar­ne nie będą mówi­ły coś inne­go !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić.

Opie­ka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą :

  1. czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15
  2. 19.00–19.30–22.00
  3. Gru­pa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w Nabo­żeń­stwie Pokut­nym

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny !

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie. ks. Bogu­sław cpps

Kon­to Domu:Zgromadzenie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa ul. Św. Kaspra del Bufa­lo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps