Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą    05–10.07. 2022 r.
Temat reko­lek­cji:  Budo­wa wię­zi w mał­żeń­stwie
Pro­wa­dzą ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Pary mał­żeń­skie z Gdań­ska i Pozna­nia: PP. Puli­kow­scy i PP Tla­ga, Wspól­no­ta Sychar
Sło­wo Życia: „Przy­ka­za­nie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; ”. (J 13,34)

Od 05.07- do  10.07.22 przewidziana jest transmisja z konferencji w ramach Rekolekcji Rodzin wygłaszanych w Kościele przez prelegentów PP. Pulikowskich, PP Tlagów, Świadectwa Wspólnoty „Sychar” i osób duchownych. Godziny transmisji podamy później. Transmisje:  zob. Link niżej na kanale:
»I. Konferencja p. Jacka Pulikowskiego «
»II. Konferencja p. Jacka Pulikowskiego«
»Msza Św. 7.07.2022«

»IV. Konferencja p. Jacka Pulikowskiego«

»IV Konferencja p. Jacka Pulikowskiego «

»wszystkie konferencje p. Jacka Pulikowskiego: KLIKNIJ TU «

Na żywo:
youtube/Sanktuarium Krwi Chrystusa na żywo.

Ofiara za transmisję: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKAnr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Gru­pa starsza

Gru­pa młodsza

Wię­cej zdjęć: KLIKNIJ TU


Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Ter­min zgło­szeń: do 01.07.2022 z przed­pła­tą 225 zł. od osoby

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: 694451259 lub e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofia­ra: 450 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 225 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 450 zł.(Uwaga ! Ofia­ry ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa, reko­lek­cje trwa­ją 5 peł­nych dni ).

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi mał­żeń­skich i rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Czę­sto­cho­wie. Jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat do pro­wa­dze­nia takich reko­lek­cji zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzinnym.

PLAN REKOLEKCJI:

 05–10.07. 2022 r.

Czę­sto­cho­wa, Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa
Temat reko­lek­cji: Budo­wa wię­zi w mał­żeń­stwie
Sło­wo Życia: „Przy­ka­za­nie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; ”. (J 13,34)

Wtorek 05.07.2022 r. Przyjazd.

Temat: Po co rekolekcje?

18.00 Kola­cja

19.00 Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszystkich

20.00 Eucha­ry­stia-Kościół

21.15  Kon­fe­ren­cja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS[1])

–  (dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opiekunami)

23.00 Cisza nocna!!

Środa 06.07.2022 r..

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30 Kon­fe­ren­cja I (Kościół):

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Kon­fe­ren­cja II /Warsztaty(Kościół):

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.30 Kola­cja

19.30 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne- pojednania(Kościół)

20.00 Ado­ra­cja-oka­zja do Sakra­men­tu Pokuty

20.30 Przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu

23.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakra­men­tem rodzin

Cisza Noc­na !

Czwartek 07.07.2022 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja(Kościół) III (PP. Puli­kow­scy):

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Konferencja(Kościół) III (PP. Puli­kow­scy):

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.00 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.00 Kola­cja

19.00 Konferencja(Kościół) VIII: Godzi­na pytań, PP. Pulikowscy/Ksiądz

20.30 Przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu

21.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dla Chęt­nych- oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi

23.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji — Cisza Nocna !!

Piątek 08.07.2022 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30  Konferencja(Kościół) VI: „Czy­stość głów­ną siłą budu­ją­ca trwa­łe rela­cje”  Maria Wal­de­mar Tla­ga [2]

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.15   Konferencja(Kościół) VII: ”Czy­stość rela­cji warun­kiem trwa­łe­go wzro­stu miło­ści mał­żeń­skiej” Maria Wal­de­mar Tlaga

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.30 Kola­cja

19.30  Konferencja(Kościół) V: Wspól­no­ta  Sychar kon­fe­ren­cja świa­dec­twa[3]

20.15 Czas pytań i dyskusji

20.30 Przy­go­to­wa­nie dzie­ci młod­szych do snu

Dzie­ci star­sze i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodziców.

21.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dla Chęt­nych- oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i roz­mów z zapro­szo­ny­mi Gośćmi

23.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji — Cisza Nocna !!

Sobota 09.07.2022 r. Dzień odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

9.30  Konferencja(Kościół) IX: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.15  Wspól­ne spo­tka­nie w grupach

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia-Kościół(Odno­wie­nie Przy­rze­czeń małżeńskich

13.15 Obiad

17.00  Spo­tka­nie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie misteriów

18.00 Kola­cja

19.00  Spo­tka­nie w gru­pach przy­go­to­wy­wa­nie misteriów

Dzie­ci i mło­dzież przy­go­to­wu­ją pro­gram dla rodziców.

20.00 Pogod­ny wie­czór, przed­sta­wie­nie misteriów

23.00 Cisza Nocna !!

Niedziela 10.07.2022 r. Zakończenie rekolekcji, wysłanie na misję.

7.30 Pobud­ka

8.15 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Wymia­na doświad­czeń rodzi­ców (aula)

12.30  Eucharystia(Kościół) z bło­go­sła­wień­stwem dzieci

13.30 Obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

Uwagi Organizacyjne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opiekunami:

  1. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodziców.
  2. Zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.
  3. Opie­ka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą : czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15; 19.00/19.30–22.00
  4. Gru­pa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w Nabo­żeń­stwie Pokutnym

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodziny !

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie. ks. Bogu­sław cpps

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

[1]              Misjo­narz Krwi Chrystusa

[2]              Porad­nic­two rodzin­ne Gdańsk Oliwa

[3]              Wspól­no­ta Trud­nych Mał­żeństw Sychar