W dniach 08. — 10.07.2022r. w Domu Misyj­nym w Łabuń­kach w okre­sie waka­cyj­nym, odby­ły się reko­lek­cje dla człon­ków WKC i chęt­nych. Przy­by­li człon­ko­wie WKC ‚z die­ce­zji: Lubel­skiej , San­do­mier­skiej, Rze­szow­skiej i Zamoj­sko — Luba­czow­skiej, nie­któ­rzy z dzieć­mi w róż­nym wie­ku. One mia­ły też zapla­no­wa­ny swój czas poby­tu. Tema­tem czte­rech kon­fe­ren­cji było roz­wa­ża­nie modli­twy ofia­ro­wa­nia.
” Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci Naj­droż­szą Krew Jezu­sa Chry­stu­sa. Niech Ona zgła­dzi nasze grze­chy. Obda­rzy zmar­łych zba­wie­niem. I zacho­wa Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści. Amen.”

W pro­gra­mie była jesz­cze mię­dzy inny­mi modli­twa ; poran­na jutrz­nia, ado­ra­cja, roz­wa­ża­nie koron­ki do Krwi Chry­stu­sa na dróż­kach, koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, wymia­na doświad­czeń i luź­ne roz­mo­wy. To wszyst­ko dla ubo­ga­ce­nia nasze­go wewnętrz­ne­go ducha ale to tak­że wspól­nie spę­dzo­ny czas przy sto­le przy posił­ku , her­ba­cie czy kawie oraz słod­kim cie­ście i owo­cach. Była tak­że nie­spo­dzian­ka coś z kul­tu­ry. Obej­rze­nie na żywo, na ryn­ku Wiel­kim w Zamo­ściu , w plenerze 

wie­czor­nym spek­ta­klu, ope­ry Gia­co­mo Puc­ci­nie­go ” Mada­me But­ter­fly „
Pod­su­mo­wu­jąc, to spo­tka­nie było bar­dzo boga­te w pro­gram. Każ­dy był bar­dzo zado­wo­lo­ny.
Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

Maria Kaź­mier­czak