Przez mie­siąc lipiec w ogło­sze­niach na nie­dziel­nych jest czy­ta­na infor­ma­cja: Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa zapra­sza codzien­nie przez cały lipiec do wspól­ne­go odma­wia­nia Lita­nii do Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa przed Mszą świętą 

Modli­my się z wydru­ko­wa­nych przy­go­to­wa­nych na tę oko­licz­ność kar­tek: Lita­nią do Krwi Chry­stu­sa, dołą­cza­my wspól­nie czy­ta­ną modli­twę dzięk­czy­nie­nia za prze­la­ną Krew Jezu­sa lub modli­twę zanu­rze­nia we Krwi Chry­stu­sa i na zakoń­cze­nie Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci Naj­droż­szą Krew Jezu­sa Chry­stu­sa, niech Ona zgła­dzi nasze grze­chy obda­rzy zmar­łych zba­wie­niem i zacho­wa Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści. Amen.
P. Niech będzie bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus, W. któ­ry nas Krwią swo­ją odkupił

W tym dniu, jak zazwy­czaj w II sobo­tę mie­sią­ca mamy spo­tka­nie die­ce­zjal­ne i naszą Mszę św. w inten­cji „Zanu­rze­nie w Krwi Chry­stu­sa naszej Ojczy­zny, Kościół Świę­ty, Kapła­nów, Misjo­na­rzy oraz Ukra­inę i cały świat”.

Następ­nie spo­tka­li­śmy się w sal­ce na wspól­nej kaw­ce. Zło­ży­li­śmy imie­ni­no­we życze­nia naszej Halin­ce i podzie­li­ły­śmy się świa­dec­twa­mi z nasze­go życia jak rów­nież ze Sło­wa Życia.