Lita­nia śpie­wa­na + tekst

K. Kyrie, elej­son. W. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elej­son.
K. Chry­ste, usłysz nas. W. Chry­ste, wysłu­chaj nas.

Ojcze z nie­ba, Boże, — zmi­łuj się nad nami.
Synu, Odku­pi­cie­lu świa­ta, Boże, — zmi­łuj się nad nami.
Duchu Świę­ty, Boże, — zmi­łuj się nad nami.
Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże, — zmi­łuj się nad nami.

Krwi Chry­stu­sa, Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Ojca Przed­wiecz­ne­go, — wybaw nas.
Krwi Chry­stu­sa, wcie­lo­ne­go Sło­wa Boże­go,
Krwi Chry­stu­sa, nowe­go i wiecz­ne­go Przy­mie­rza,
Krwi Chry­stu­sa, przy kona­niu w Ogrój­cu spły­wa­ją­ca na zie­mię,
Krwi Chry­stu­sa, try­ska­ją­ca przy biczo­wa­niu,
Krwi Chry­stu­sa, bro­czą­ca spod cier­nio­wej koro­ny,
Krwi Chry­stu­sa, prze­la­na na Krzy­żu,
Krwi Chry­stu­sa, zapła­to nasze­go zba­wie­nia,
Krwi Chry­stu­sa, bez któ­rej nie ma prze­ba­cze­nia,
Krwi Chry­stu­sa, któ­ra w Eucha­ry­stii poisz i oczysz­czasz dusze,
Krwi Chry­stu­sa, zdro­ju Miło­sier­dzia,
Krwi Chry­stu­sa, zwy­cię­ża­ją­ca złe duchy,
Krwi Chry­stu­sa, męstwo Męczen­ni­ków,
Krwi Chry­stu­sa, mocy Wyznaw­ców,
Krwi Chry­stu­sa, rodzą­ca Dzie­wi­ce,
Krwi Chry­stu­sa, osto­jo zagro­żo­nych,
Krwi Chry­stu­sa, ochło­do pra­cu­ją­cych,
Krwi Chry­stu­sa, pocie­cho pła­czą­cych,
Krwi Chry­stu­sa, nadzie­jo poku­tu­ją­cych,
Krwi Chry­stu­sa, otu­cho umie­ra­ją­cych,
Krwi Chry­stu­sa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chry­stu­sa, zadat­ku życia wiecz­ne­go,
Krwi Chry­stu­sa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyść­co­wych,
Krwi Chry­stu­sa, wszel­kiej chwa­ły i czci naj­god­niej­sza,

Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, — prze­puść nam, Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, — wysłu­chaj nas Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, — zmi­łuj się nad nami.

K: Odku­pi­łeś nas, Panie, Krwią swo­ją.
W: I uczy­ni­łeś nas Kró­le­stwem Boga nasze­go.

Módl­my się: Wszech­mo­gą­cy, wiecz­ny Boże, któ­ryś Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna swe­go usta­no­wił Odku­pi­cie­lem świa­ta i Krwią Jego dał się prze­bła­gać, daj nam, pro­si­my, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zba­wie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­sne­go na zie­mi, aby­śmy wie­ku­istym szczę­ściem rado­wa­li się w nie­bie. Przez tegoż Chry­stu­sa, Pana Nasze­go.
W: Amen.