W dniu 9 maja 2021 roku ode­szła do Pana s. Ali­cja Maria Czer­niaw­ska — Misjo­nar­ka Krwi Chry­stu­sa.

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie,
A świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj jej świe­ci.
Niech odpo­czy­wa w poko­ju wiecz­nym.
Amen.

Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci Naj­droż­szą Krew Jezu­sa Chry­stu­sa.
Niech Ona zgła­dzi nasze grze­chy, 
obda­rzy zmar­łych zba­wie­niem
i zacho­wa Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści.
Amen
Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.