W dniu 9 maja 2021 roku ode­szła do Pana s. Ali­cja Maria Czer­niaw­ska — Misjo­nar­ka Krwi Chrystusa.

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie,
A świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj jej świeci.
Niech odpo­czy­wa w poko­ju wiecznym.
Amen.

Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci Naj­droż­szą Krew Jezu­sa Chrystusa.
Niech Ona zgła­dzi nasze grzechy, 
obda­rzy zmar­łych zbawieniem
i zacho­wa Twój Kościół w miło­ści i jedności.
Amen
This sli­de­show requ­ires JavaScript.